Facebook

v.4

1.

Algemene Voorwaarden

Ruilactie

ALGEMENE VOORWAARDEN RUILACTIE

Artikel 1 : Definities:

Dienstverlener: JEM Drinks bv met handelsnaam ‘JEM Productions’, met maatschappelijke zetel te 2610 Wilrijk, Prins Boudewijnlaan 147 en gekend met ondernemingsnummer 0661862375
Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, alsmede diens vertegenwoordiger en gemachtigde, die in functie van de handelsactiviteiten (B2B) met de Dienstverlener een overeenkomst heeft afgesloten of wenst af te sluiten.
Overeenkomst: de Overeenkomst(en) die ontstaan uit de bestelling door de Klant via de website van de Dienstverlener en/of via de sociale media kanalen in functie van de Ruilactie.
Ruilactie: de actie zoals omschreven in artikel 2 van deze bijzondere algemene voorwaarden
Basispakket: één van de door de Dienstverlener aangeleverde sjablonen/templates van websites (eventueel inclusief webshop) en die door de Klant gekozen werd bij de bestelling.
Video en geschreven handleiding: de handleiding die door de Dienstverlener ter beschikking wordt gesteld van de Klant door middel van audiovisuele beelden en geschreven tekst en waarbij het door de Klant gekozen sjabloon voor de website technisch wordt uiteengezet.
Content: de inhoud van de website/webshop die door de Klant zelf geschreven en ingevuld dient te worden in het door de Klant gekozen sjabloon.
Gebruik: het door de Klant in gebruik nemen van de diensten en producten van de Dienstverlener conform de gebruiksvoorschriften en voorwaarden van de Dienstverlener en zijn leveranciers.
cPanel login: cPanel is een dashboard waarmee de Klant de hostingaccount en server kan beheren. Vanuit de cPanel kan je een aantal belangrijke acties uitvoeren, zoals: WordPress installeren, een domein of subdomein toevoegen, bestanden beheren of uploaden naar je server.
Testoplevering: Wanneer de Klant de WordPress-omgeving aan het inrichten is met content, wordt door de Dienstverlener een “under construction” pagina als landingspagina gebruikt, zodat bezoekers de website nog niet kunnen zien. Eens de content is toegevoegd dient de Klant de Dienstverlener mee te delen om de “under construction” pagina weg te halen, zodat de website live staat.

Artikel 2: Omschrijving Ruilactie:

De Dienstverlener formuleert op zijn website en via sociale media kanalen, een actie, Ruilactie genaamd, waarbij de zakelijke Klant (B2B) de mogelijkheid wordt geboden om kosteloos (exclusief de kost voor: domeinnaam, hosting en onderhoud) een website OF webshop te laten bouwen door de Dienstverlener en waarbij de Klant op haar beurt haar eigen dienstverlening of product kosteloos ter beschikking kan stellen aan de Dienstverlener. Iedere partij maakt in kader van de ruilovereenkomst een tegenfactuur zodat beide facturen gecompenseerd kunnen worden.

Artikel 3: Opmaak website:

3.1. De Klant heeft bij de bestelling de keuze uit één van de circa 200 door de Dienstverlener aangeboden sjablonen of ‘templates’ voor de bouw van een website. Tevens zijn er sjablonen voorhanden waarbij er de mogelijkheid is om een webshop te bouwen.

3.2. De door de Dienstverlener aangeboden sjablonen en templates zijn vrij van rechten.

3.3. De Klant zal zelf de ‘content’ of inhoud van de website (en/of webshop) moeten schrijven een aanvullen op het gekozen sjabloon. Hiertoe zal de Dienstverlener video en geschreven handleidingen ter beschikking stellen waarbij de Klant zal worden aangeleerd om het sjabloon tot een website (en/of webshop) te vervolledigen. De Dienstverlener kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies van content wanneer blijkt dat de Klant niet conform de handleiding heeft gemanipuleerd.

3.4. De Dienstverlener zal eveneens een chatbox/klantenservice ter beschikking stellen waar de Klant bijstand kan verkrijgen op technisch vlak. Indien blijkt dat de Klant verregaande manipulaties heeft aangebracht die ervoor zorgen dat de Dienstverlener het aangeleverde sjabloon dient te herwerken, zullen deze kosten in regie worden aangerekend nadat de Dienstverlener de Klant op de hoogte heeft gebracht van de verkeerdelijk manipulaties door de Klant.

3.5. Indien de Klant bovenop het bestaande basispakket, meerwerken wenst uitgevoerd te zien door de Dienstverlener, zullen deze meerwerken worden aangerekend ‘in regie’ aan de gebruikelijke uurtarief van 120,00 EUR (excl. BTW) per uur.

3.6. Koppelingen naar betalingssystemen (bv. bancontact, Mollie, PayPal…) en/of verzendingsplatforms (Bpost, DPD, …) en andere 3de partij koppelingen (bv. Google agenda, Google maps, cron-jobs, …) kunnen niet worden geacht inbegrepen te zijn in het basispakket. De Klant zal zelf instaan voor de aankoop van dergelijke koppelingen die op hun beurt in regie zullen worden geïmplementeerd door de Dienstverlener op de gekozen website met webshop.

Artikel 4: Domeinnaam, hosting en onderhoud:

4.1. Het kosteloos bouwen van een website/webshop door de Dienstverlener is onderworpen aan de voorwaarde dat de Klant vanaf datum van het onderschrijven van de actie, m.n. vanaf datum van bestelling, voor een bepaalde duur van drie jaar de domeinnaam van haar website, de daarmee gepaard gaande hostingdiensten alsook het onderhoud van de plugins van haar website laat beheren door de Dienstverlener en dit tegen betaling door de Klant van de jaarlijkse vergoeding zoals meegedeeld in de prijszetting van de Dienstverlener.

4.2. De Klant aanvaardt bij het plaatsen van de bestelling dat de aankoop van de domeinnaam zal gebeuren door de Dienstverlener. De rechten verbonden aan deze domeinnaam komen voor een bepaalde duur van drie ononderbroken jaren uitsluitend toe aan de Dienstverlener.

4.3. De jaarlijkse vergoeding voor het behoud van de domeinnaam zal door de Dienstverlener worden aangerekend aan de Klant.

4.4. De Dienstverlener neemt gedurende de bepaalde periode van drie jaar het beheer van de domeinnaam voor zijn rekening voor zover de Klant hiertoe de verschuldigde jaarlijkse vergoeding betaald heeft aan de Dienstverlener.

4.5. De Dienstverlener verzorgt en is verantwoordelijk voor de hostingdiensten gedurende een bepaalde duur van minstens drie jaar, waarna telkens voor één jaar bij stilzwijgende verlenging.

4.6. De kostprijs voor de hostingdiensten worden door de Dienstverlener aangerekend aan de Klant en dit op basis van de prijszetting meegedeeld door de Dienstverlener aan de Klant bij de bestelling.

4.7. Gedurende een bepaalde duur van drie jaar vanaf datum van bestelling zal de Dienstverlener instaan voor het onderhoud van de plugins van de website/webshop.

4.8. De jaarlijkse kosten voor onderhoud worden door de Dienstverlener aangerekend aan de Klant en dit op basis van de prijszetting meegedeeld bij bestelling door de Klant.

4.9. De Dienstverlener behoudt zich het recht voor om applicaties te gebruiken om de betaling van al deze vergoedingen rechtstreeks bij de Klant te innen en dit via de betalingswijze die de Klant van de bestelling zelf heeft gekozen (sepa-module, bancontact, PayPal, creditcard…).

4.10. De Klant zal ten allen tijde te goeder trouw samenwerken met de Dienstverlener teneinde het verlenen van de diensten te bevorderen. De Klant zal ten allen tijde de diensten gebruiken in overeenstemming met gebruiksvoorwaarden.

4.11. Bij gebreke aan betaling van de jaarlijkse kostprijs voor beheer domeinnaam, hosting en het onderhoud, behoudt de Dienstverlener zich het recht voor om de website of webshop van de Klant tijdelijk ‘offline’ te halen totdat de verschuldigde betaling werd ontvangen. Tevens gaat de Klant bij niet-betaling of niet tijdige betaling ermee akkoord dat alle kosten en lasten door hem zullen gedragen worden die verband houden met de extra diensten die door de Dienstverlener moeten worden uitgevoerd om eventuele problemen te verhelpen die het gevolg zijn van het niet naleven door de Klant van zijn verplichtingen.

4.12. De Dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele uitval van de internetverbinding door technische of andere storingen zowel binnen als buiten het netwerk van de Dienstverlener, of voor fouten van leveranciers die hiertoe aanleiding kunnen geven.

Artikel 5: Duur van de overeenkomst

5.1. De overeenkomst wordt gesloten op het moment dat de Klant het order heeft geplaatst en betaald via het platform van de Dienstverlener.

5.2. Vanaf datum van bestelling en betaling wordt de overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor een bepaalde duur van 3 jaar, waarna de overeenkomst geacht wordt jaarlijks stilzwijgend te worden verlengd voor telkens een periode van 1 jaar behoudens opzeg door de Klant conform de hierna bepaalde opzegmogelijkheden na de periode van 3 jaar.

Artikel 6: Vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst

6.1. De Klant kan de overeenkomst slechts eenzijdig en vroegtijdig te beëindigen vóór het einde van de bepaalde duur van 3 jaar mits betaling van een verbrekingsvergoeding gelijk aan het bedrag dat de Dienstverlener nog had kunnen factureren indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd, m.n. het resterende deel van de bepaalde duur van 3 jaar.

6.2. De overeenkomst kan tevens vroegtijdig beëindigd worden in geval van ernstige tekortkoming van één der partijen aan zijn contractuele verplichtingen en voor zover deze tekortkoming niet wordt rechtgezet binnen de acht dagen na aangetekende ingebrekestelling verstuurd door de ene partij aan de in gebreke blijvende partij.

6.3. Niet betaling van facturen of het systematisch niet tijdig betalen van facturen door de Klant zal als ernstige tekortkoming in de zin van voormeld artikel 6.2. beschouwd worden. In die optiek is de Dienstverlener gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot de diensten (bv. website) geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren, indien de Klant één of meer van zijn verplichtingen voortspruitende uit deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet nakomt, zonder dat de Klant aanspraak kan maken op terugbetaling van vooruitbetaalde vergoedingen of enerlei schadevergoeding. Verder is de Dienstverlener gerechtigd de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en van rechtswege met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval de Klant in staat van faillissement werd verklaard, een gerechtelijk akkoord heeft gevraagd of aanvaard, of meer algemeen in staking van betaling verkeert.

6.4. Bij de beëindiging van de overeenkomst bezorgt de Dienstverlener onverwijld alle werkinstrumenten en documenten (zoals onder meer prijslijsten, publicatiemateriaal, technische- en commerciële gegevens, stalen, …) en elke andere informatie die de Klant ter beschikking heeft gesteld van de Dienstverlener terug aan de Klant.

Artikel 7: Opzegmodaliteiten

7.1. Indien de Klant de overeenkomst beëindigd wenst te zien bij het verstrijken van de driejarige periode, zal de Klant een opzeg betekenen aan de Dienstverlener, uiterlijk 3 maanden vóór het verstrijken van de driejarige periode. De eenzijdige opzegging door de Klant geeft geen aanleiding tot enige teruggave of vergoeding op welke wijze dan ook van reeds uitgevoerde betalingen.

7.2. Indien de Overeenkomst wordt beëindigd, zijn de vorderingen van de Dienstverlener op de Klant onmiddellijk opeisbaar en blijven de reeds gefactureerde bedragen voor verrichte prestaties verschuldigd.

7.3. Na het verstrijken van de bepaalde periode van drie jaar, wordt de overeenkomst geacht stilzwijgend te zijn verlengd, telkens voor één jaar, behoudens opzegging gegeven door één van beide partijen uiterlijk 3 maanden vóór het verstrijken van de lopende contractduur.

7.4. De opzegging dient te gebeuren bij ter post aangetekende brief die uitwerking heeft de derde werkdag na datum van de verzending. De opzeggingsbrief vermeldt verplicht de duur en de aanvangsdatum van de opzeggingstermijn.

Artikel 8: De prijs

8.1. De prijzen die door de Dienstverlener op de website en via andere kanalen worden meegedeeld zijn steeds onder voorbehoud van kennelijke schrijffouten. Individuele offertes zijn herroepelijk en geldig voor 15 dagen, tenzij in de offerte anders is vermeld. 8.2. Alle prijzen zijn in Euro en exclusief BTW, tenzij anders aangeduid, en zijn betaalbaar zoals vermeld op de factuur.

8.3. Tenzij anders overeengekomen, worden de prijzen die betrekking hebben op de dienstverlening (domeinnaam, hosting en onderhoud) berekend voor een periode van één jaar. Indien de Klant zelf een dienst of product in ruil geeft, zal de prijs zoals weergegeven bij de bestelling, een reductie weergeven van 50% voor het eerste jaar.

8.4. De prijzen die betrekking hebben op dienstverlening kunnen te allen tijde door Dienstverlener worden gewijzigd gedurende de looptijd van de Overeenkomst. De Klant wordt van de reden van de prijswijziging op de hoogte gebracht via de website én tevens op individuele wijze via persoonlijk gerichte communicatie. De gewijzigde prijzen zullen onmiddellijk betaalbaar zijn door de Klant vanaf de individuele kennisgeving.

8.5. Elke promotie geldt per Klant waarbij promoties onderling niet cumuleerbaar zijn. In geval van misbruik door de Klant van promoties, bijvoorbeeld maar niet-limitatief door het bewust creëren van meerdere accounts, behoudt Dienstverlener zich alle rechten voor en kan Dienstverlener bijvoorbeeld, maar niet-limitatief, promoties niet toepassen.

8.6. Bij de uitvoering van meerwerken in het kader van de ‘Ruilactie’ en op vraag van de Klant, zal een uurtarief gehanteerd worden van 120,00 EUR/u (excl. 21% BTW).

8.5. De door de Klant aan de Dienstverlener verschuldigde bedragen zullen voor wat betreft de kosten van beheer domeinnaam, hostingdiensten en onderhoud plugins website/webshop jaarlijks worden gefactureerd. De betaling zal automatisch gebeuren op dezelfde wijze als gekozen door de Klant bij de bestelling en de Dienstverlener behoudt zich het recht voor hiertoe alle nodige applicaties te gebruiken om deze betaling te realiseren.

8.6. Voor prestaties uitgevoerd in regie zal een factuur worden opgesteld dewelke dient betaald te worden binnen de 15 dagen na factuurdatum op rekeningnummer BE23736033943091 van de Dienstverlener.

8.7. De ‘Media buying’ bedragen en ‘media buying fee’ worden steeds vóór de aanvang van het project gefactureerd en vóór de aanvang van de campagnes op hierboven vernoemde rekeningnummer van de dienstverlener betaald. Bijkomende opdrachten en eventuele wijzigingen in scope of functionaliteiten worden uitgevoerd in regie aan het hierboven vermelde uurtarief, tenzij anders overeengekomen.

8.8. Bij niet-tijdige betaling vervallen alle toegestane kortingen en is de Klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling verwijlsintresten verschuldigd aan 10 % op jaarbasis, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10 % op het factuurbedrag, met een minimum van 250 euro. Tevens zal de Klant gehouden zijn alle (buiten)gerechtelijke kosten van welke aard ook (inclusief erelonen en kosten van een advocaat), die de Dienstverlener maakt als gevolg van de niet-nakoming door de Klant van diens (betalings)verplichtingen, integraal terug te betalen.

8.9. Webprojecten die on hold zijn gezet door de Klant geven geen aanleiding tot schorsing van betaling. Online marketingtrajecten kunnen om planningsredenen niet geschorst worden. De Dienstverlener houdt zich het recht voor om de verdere uitvoering van zijn verbintenissen op te schorten, zolang niet alle verschuldigde bedragen betaald zijn. Zolang niet alle verschuldigde bedragen betaald zijn, blijven alle ontwerpen ook eigendom van de Dienstverlener.

8.10. In geval van betwisting dient deze binnen de acht dagen na factuurdatum schriftelijk aan de Dienstverlener te worden overgemaakt, zonder dat dit uitstel of schorsing van betaling kan verantwoorden. Betalingen worden steeds toegerekend op de oudste vervallen factuur en bij voorrang op verschuldigde intresten, schadevergoedingen en kosten.

Artikel 9: Uitvoering van de opdracht

9.1. De Dienstverlener oefent zijn opdracht uit buiten elk dienstverband, in volle onafhankelijkheid. De Dienstverlener beslist vrij over de wijze waarop hij zijn opdracht organiseert. Hij zal zijn diensten aanbieden op de wijze en tijdstippen die hij verkiest, en dient zijn eventuele onbeschikbaarheid omwille van ziekte, vakantie… niet te verantwoorden.

9.2. Het is de Dienstverlener toegestaan om voor de uitvoering van bepaalde specifieke opdrachten een beroep te doen op derden en dit onder haar specifieke leiding en verantwoordelijkheid. Deze derden zullen op geen enkel ogenblik als werknemer of als Dienstverlener van de Klant beschouwd kunnen worden. De Klant zal geenszins gerechtigd zijn over hen enig gezag uit te oefenen en dient zich te onthouden van rechtstreekse contacten.

9.3. De Dienstverlener behoudt zich tevens het recht voor om bepaalde immateriële roerende goederen of diensten bij toeleveranciers aan te kopen bestemd voor wederverkoop, zonder dat hij aansprakelijk kan worden gesteld bij een technische, toevallige, opzettelijke, onopzettelijke, grove of nalatige fout van de toeleverancier. De Dienstverlener verbindt zich er wel toe om waar mogelijk ondersteuning en advies te geven aan de Klant met betrekking tot de te ondernemen stappen tegen de toeleverancier.

9.4. De Klant zal de Dienstverlener alle informatie en documenten ter beschikking stellen die nodig zijn voor de uitvoering van de opdrachten en de Dienstverlener onverwijld op de hoogte brengen van alle wijzigingen die nuttig zijn voor het uitvoeren van de gevraagde taken. De Klant garandeert dat het aangeleverde materiaal geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten of soortgelijke rechten van derden, en dat hij volledig bevoegd is de in deze overeenkomst bedoelde rechten te verlenen. De Klant vrijwaart de Dienstverlener voor alle schade die het gevolg zou kunnen zijn van beweerde inbreuk zodanige rechten van derden.

9.6. De Dienstverlener is niet bevoegd om namens Klant overeenkomsten af te sluiten, noch om Klant op enigerlei wijze te verbinden.

9.7. De overdracht van broncode, C-panel login en de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan het visuele ontwerp van de website, kunnen pas ten vroegste plaatsvinden na verloop van de bepaalde periode van 3 jaar behoudens verbreking van de overeenkomst waarbij de overdracht pas zal plaatsvinden na integrale betaling door de Klant van de verbrekingsvergoeding zoals bepaald in artikel 6.4.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1. Alle goederen die eigendom zijn van de Klant en aan de Dienstverlener worden toevertrouwd, worden er bewaard op risico van de Klant. De Dienstverlener verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van de Dienstverlener betreffen evenwel middelenverbintenissen.

10.2. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de Klant of voor verkeerde manipulaties aangebracht door de Klant zelf in de backoffice van de website dewelke schade veroorzaken aan de goede werking van de website en/of webshop.

De Dienstverlener kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelde, behoudens ingeval van bedrog.

10.3. De Dienstverlener zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel… Zelfs in geval van bedrog blijft de aansprakelijkheid van de Dienstverlener met betrekking tot aan de Klant geleverde diensten in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de Klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van de Dienstverlener.

10.4. De totale aansprakelijkheid van de Dienstverlener kan nooit meer bedragen dan de prijs die door de Klant aan de Dienstverlener werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.

10.5. Overmachtsituaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, lockdown, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover de Dienstverlener geen controle heeft, bevrijden de Dienstverlener voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte van zijn verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de Klant.

10.6. Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt de Dienstverlener geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

10.7. Onverminderd bovenstaande artikelen geldt inzake software het volgende: de feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hardware en software) kan nooit volledig worden gegarandeerd, dit zowel wegens externe factoren (stroomuitval of – storing, blikseminslag,…) als wegens factoren eigen aan de computerconfiguratie (defecten, netwerkstoringen, onontdekte fouten in systeem- en toepassingssoftware,…), zodat o.m. onverwacht verlies van (zelfs alle) programma’s en/of gegevens kan optreden. De Klant aanvaardt dat dergelijke zaken buiten de verantwoordelijkheid van de Dienstverlener vallen en verbindt zich ertoe om zelf aangepaste mechanismen voor de beveiliging, de bewaring en de herstelling van gegevens te installeren. Er wordt een garantieperiode van 3 weken na testoplevering voorzien voor het verwerken van technische bugs. De testoplevering geldt als voorlopige aanvaarding door de Klant. Zonder schriftelijk tegenbericht wordt deze voorlopige aanvaarding na 3 weken definitief.

10.8. Indien de Dienstverlener een woord – of beeldmerk of een complex woordbeeldmerk dient te ontwikkelen voor de Klant, zal de Dienstverlener niet moeten instaan voor een onderzoek naar de beschikbaarheid van een teken. Het is aan de Klant om contact op te nemen met een gespecialiseerd merkenbureau om na te gaan of bepaalde tekens niet eerder door derden werden gebruikt of geregistreerd als merk en het onderscheidend vermogen van het onderscheidingsteken te bespreken.

10.9. Het is de Klant in geen geval toegestaan aangekochte diensten te gebruiken voor onrechtmatige of zelfs strafbare gedragingen of voor handelingen strijdig met de openbare orde en goede zeden. De Dienstverlener draagt dienaangaande geen enkele aansprakelijkheid en zal door de Klant op alle vlakken gevrijwaard worden indien toch een dergelijke vordering tegen de Dienstverlener zou worden gesteld.

10.10. De Dienstverlener kan niet verantwoordelijkheid worden gesteld voor gebeurlijke downtime van de door hem gehoste producten, vermits hij zelf geen controle heeft over de goede werking hiervan en enkel de derde partij hiervoor verantwoordelijk kan zijn.

10.11. De Dienstverlener kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade door derden (hackers en anderen die misbruik maken van de geleverde producten).

10.12. Geen enkele aansprakelijkheid kan nog ten laste van de Dienstverlener worden gelegd, zodra de Klant zelf of een derde aan het project heeft gewerkt. De kosten die door de Dienstverlener werden gemaakt om tot deze vaststelling te komen, zijn ten laste van de Klant.

10.13. De Klant kan de Dienstverlener evenmin aansprakelijk stellen indien blijkt dat door manipulaties of plug-in’s aangebracht door de Klant, hackers of andere cyberaanvallen de website en/of webshop van de Klant gecompromitteerd hebben.

Artikel 11: Intellectuele eigendomsrechten

11.1. Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van, maar niet beperkt tot: auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, know-how, alsmede rechten op databanken, computerprogramma’s en halfgeleiders.

11.2. Beide partijen aanvaarden dat het concept van een website (m.n. de opbouw van de schermen van de website, hoofdnavigatie) in beginsel niet zal worden beschermd door Intellectuele Eigendomsrechten. De Klant kan dan ook een gelijkaardige opbouw terugvinden bij andere door de Dienstverlener ontwikkelde websites.

11.3. De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan het visuele ontwerp van de door de Dienstverlener gecreëerde website worden overgedragen aan de Klant na volledige betaling van de op deze prestaties betrekking hebbende facturen. Deze overdracht geldt in de meest volledige omvang, voor alle exploitatiewijzen en – vormen, voor de gehele duur van het desbetreffende recht en voor de gehele wereld. Daarenboven krijgt de Klant een niet-exclusieve gebruikslicentie op alle voor de website gebruikte codes. Deze gebruikslicentie geldt voor de duur van de bescherming van de code door het auteursrecht en voor de gehele wereld. Indien de website evenwel foto’s of tekeningen bevat die niet door de Klant werden aangeleverd, maar door Dienstverlener werden gehaald van een website die online foto’s en illustraties ter beschikking stelt al dan niet tegen betaling, dan is de gebruikslicentie die de Klant op deze foto’s en tekeningen verkrijgt, afhankelijk van de voorwaarden, bepaald op de website van deze online bibliotheek. In de regel zal deze gebruikslicentie niet exclusief zijn. De Dienstverlener verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot deze foto’s en illustraties.

11.4. De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan het CMS (d.i. de nodige software voor het beheer van de inhoud van de website) behoren exclusief toe aan de Dienstverlener of een derde waarmee de Dienstverlener hieromtrent een overeenkomst heeft gesloten. Mits betaling van een jaarlijkse licentievergoeding en onder opschortende voorwaarde van de volledige betaling van deze vergoeding, verkrijgt de Klant een niet-exclusieve, niet-overdraagbare gebruikslicentie op deze software. Het is de Klant verboden om sublicenties aan derden toe te kennen, dan wel de software op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen, mee te delen, te gebruiken ten behoeve van derden of te commercialiseren.

11.5. De Klant zal de Intellectuele Eigendomsrechten van de Dienstverlener te allen tijde respecteren en redelijke inspanningen leveren om die rechten te beschermen. De Klant zal de Dienstverlener onmiddellijk in kennis stellen van iedere inbreuk door derden op de Intellectuele Eigendomsrechten van de Dienstverlener waarvan hij kennis neemt.

Artikel 12: De broncode

12.1. Onder broncode dient te worden begrepen de volledige PHP-code, databases, beeld- en bronbestanden. De volledige broncode van het project wordt pas overgedragen na de bepaalde periode van 3 jaar of bij verbreking van de overeenkomst voor het verstrijken van de bepaalde duur van 3 jaar, na betaling van de verbrekingsvergoeding door de Klant.

12.2. Het is de Klant verboden de broncode of onderdelen ervan op commerciële of eender welke andere wijze door te geven of door te verkopen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaandelijke toestemming van de Dienstverlener. Evenmin mag de Klant deze broncode aanwenden als basis voor andere websites. De overdracht van de broncode is aldus strikt beperkt tot het voorwerp van deze overeenkomst.

Artikel 13: Hostingdiensten

13.1. Zoals uiteengezet in artikel 4 zullen de hostingdiensten beheerd worden door de Dienstverlener en dit voor de gehele duur van de overeenkomst tussen de Dienstverlener en de Klant.

13.2. Indien de overeenkomst vroegtijdig en vóór het verstrijken van de driejarige periode wordt beëindigd, of indien de overeenkomst door de Klant wordt opgezegd, zal de Klant vanaf dat moment zelf verantwoordelijk zijn voor de hostingdiensten. De Dienstverlener kan vanaf het moment niet aansprakelijk zijn voor fouten en nalatigheden van de hostingdiensten.

Artikel 14: Geheimhoudingsplicht

De Dienstverlener verbindt er zich toe om zowel tijdens de duur van de overeenkomst als na de beëindiging ervan noch op rechtstreekse, noch op onrechtstreekse wijze, enige bedrijfsgeheimen en/of vertrouwelijke informatie waarvan hij uit hoofde of ter gelegenheid van zijn opdracht kennis zou krijgen of gekregen hebben met betrekking tot de Klant, diens producten, technieken en strategieën of met betrekking tot andere verbonden ondernemingen en/of elk persoon die met de Klant in contact komt aan derden bekend te maken. Elke inbreuk op de hierboven vermelde geheimhoudingsplicht vormt een ernstige tekortkoming van de Dienstverlener aan zijn verplichtingen.

Artikel 15: Persoonsgegevens

Indien de Klant als ‘verantwoordelijke’ in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) persoonsgegevens verwerkt met gebruikmaking van de diensten, producten of goederen van de Dienstverlener, dient de Klant op grond van de AVG een ‘verwerkersovereenkomst’ te sluiten met de Dienstverlener en gebruik te maken van de mogelijkheid die de Dienstverlener hiertoe biedt. Voor zover de Klant geen gebruik maakt van de optie die de Dienstverlener biedt om een verwerkersovereenkomst te sluiten, garandeert de Klant de geleverde diensten of goederen niet te zullen gebruiken voor het verwerken van persoonsgegevens en vrijwaart de Klant de Dienstverlener tegen alle schade of claims die gebaseerd zijn op de stelling dat enige verwerking van persoonsgegevens met gebruikmaking van de diensten of goederen onrechtmatig zou zijn.

Artikel 16: Referentie

De Klant gaat ermee akkoord dat het door de Dienstverlener voor de Klant uitgevoerde werk wordt opgenomen in het referentieportfolio van de Dienstverlener.

Artikel 17: Levering

Leveringstermijnen zijn slechts indicatief en binden de Dienstverlener op geen enkele manier. Vertraging in de levering geeft de Klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering, noch op ontbinding van de overeenkomst. Deze termijnen worden in ieder geval verlengd indien de Klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen of beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de Klant bijkomende bestellingen plaatst.

Artikel 18: Nietigheid en niet-afdwingbaarheid

18.1. De nietigheid of niet-afdwingbaarheid van een bepaling van deze overeenkomst brengt op geen enkele wijze de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst in het gedrang. Partijen zullen de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

18.2. Huidige overeenkomst vormt het integrale akkoord tussen partijen en vervangt alle vroegere stilzwijgende of uitdrukkelijke, mondelinge of schriftelijke overeenkomsten die tussen de partijen zouden zijn gesloten.

Artikel 16: Toepasselijk recht en bevoegdheid

Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen dienen te worden beslecht voor de bevoegde rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, Afdeling Antwerpen.

2.

Algemene Voorwaarden

Opdracht

ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHT

Artikel 0 : Definities

Dienstverlener: JEM Projects bv met handelsnaam ‘JEM Productions’, met maatschappelijke zetel te 2610 Wilrijk, Prins Boudewijnlaan 147 en gekend met ondernemingsnummer 0678.739.781
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, alsmede diens vertegenwoordiger en gemachtigde, die in functie van de handelsactiviteiten (B2B) met de Dienstverlener een overeenkomst heeft afgesloten of wenst af te sluiten.
Overeenkomst: de Overeenkomst(en) die ontstaan uit de bestelling door de Klant via offerte van de opdracht.

Artikel 1: De opdracht

Door ondertekening van huidige overeenkomst geeft de Opdrachtgever aan de Dienstverlener, die aanvaardt, de opdracht voor het uitvoeren van de bovengenoemde prestaties op zelfstandige basis.

Artikel 2: Duur van de overeenkomst

De overeenkomst vangt aan op datum van ondertekening van huidige overeenkomst en wordt aangegaan voor de overeengekomen periode vermeld in het hoofdstuk ‘Duurtijd’. Deze periode wordt telkens stilzwijgend verlengd met 1 jaar, behoudens opzegging gegeven door één van beide partijen uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van de lopende contractduur. De opzegging dient te gebeuren bij ter post aangetekende brief die uitwerking heeft de derde werkdag na datum van de verzending. De opzeggingsbrief vermeldt verplicht de duur en de aanvangsdatum van de opzeggingstermijn.

Artikel 3: De prijs

3.1.  Voor de uitvoering van de prestatie wordt er gewerkt aan een uurtarief van 120,00 euro (excl. btw) per uur. De voormelde door de Opdrachtgever aan de Dienstverlener verschuldigde bedragen zullen maandelijks,voor de aanvang van de nieuwe maand gefactureerd worden en dienen betaald te worden binnen de 15 dagen na factuurdatum op rekeningnummer BE59 7360 3837 9126 van de Dienstverlener. Media buying bedragen en media buying fee per periode gestipuleerd in het contract worden steeds voor de aanvang van het project gefactureerd en voor de aanvang van de campagnes op hierboven vernoemde rekeningnummer van de dienstverlener betaald.

3.2. Bijkomende opdrachten en eventuele wijzigingen in scope of functionaliteiten worden uitgevoerd in regie aan het hierboven vermelde uurtarief, tenzij anders overeengekomen.

3.3. Indien niet tijdig wordt betaald, vervallen eventueel toegestane kortingen en is de Opdrachtgever van rechtswege en zonder ingebrekestelling verwijlsintresten verschuldigd aan 10 % op jaarbasis, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10 % op het factuurbedrag, met een minimum van 250 euro.

Tevens zal de Opdrachtgever gehouden zijn alle (buiten)gerechtelijke kosten van welke aard ook (inclusief erelonen en kosten van een advocaat), die de Dienstverlener maakt als gevolg van de niet-nakoming door de Opdrachtgever van diens (betalings)verplichtingen, integraal terug te betalen.

3.4. Webprojecten die on hold zijn gezet door de Opdrachtgever geven geen aanleiding tot schorsing van betaling. Online marketingtrajecten kunnen om planningsredenen niet geschorst worden.

3.5. De Dienstverlener houdt zich het recht voor om de verdere uitvoering van zijn verbintenissen op te schorten, zolang niet alle verschuldigde bedragen betaald zijn.Zolang niet alle verschuldigde bedragen betaald zijn, blijven alle ontwerpen ook eigendom van de Dienstverlener.

3.6. In geval van betwisting dient deze binnen de acht dagen na factuurdatum schriftelijk aan de Dienstverlener te worden overgemaakt, zonder dat dit uitstel of schorsing van betaling kan verantwoorden.

3.7. Betalingen worden steeds toegerekend op de oudste vervallen factuur en bij voorrang op verschuldigde intresten, schadevergoedingen en kosten.

Artikel 4: Uitvoering van de opdracht

4.1. De uitvoering van de opdracht zal pas gestart worden na betaling van de voorschotfactuur, welke 50% van de verschuldigde bedragen zijn.

Tenzij anders gestipuleerd in het contract.

4.2. De Dienstverlener oefent zijn opdracht uit buiten elk dienstverband, in volle onafhankelijkheid. De Dienstverlener beslist vrij over de wijze waarop hij zijn opdracht organiseert. Hij zal zijn diensten aanbieden op de wijze en tijdstippen die hij verkiest, en dient zijn eventuele onbeschikbaarheid omwille van ziekte, vakantie… niet te verantwoorden.

4.3. Het is de Dienstverlener toegestaan om voor de uitvoering van bepaalde specifieke opdrachten een beroep te doen op derden en dit onder haar specifieke leiding en verantwoordelijkheid.Deze derden zullen op geen enkel ogenblik als werknemer of als Dienstverlener van de Opdrachtgever beschouwd kunnen worden. De Opdrachtgever zal geenszins gerechtigd zijn over hen enig gezag uit te oefenen en dient zich te onthouden van rechtstreekse contacten.

4.4. De Dienstverlener behoudt zich tevens het recht voor om bepaalde immateriële roerende goederen of diensten bij toeleveranciers aan te kopen bestemd voor wederverkoop, zonder dat hij aansprakelijk kan worden gesteld bij een technische, toevallige, opzettelijke, onopzettelijke, grove of nalatige fout van de toeleverancier. De Dienstverlener verbindt zich er wel toe om waar mogelijk ondersteuning en advies te geven aan de Opdrachtgever met betrekking tot de te ondernemen stappen tegen de toeleverancier.

4.5. De Opdrachtgever zal de Dienstverlener alle informatie en documenten ter beschikking stellen die nodig zijn voor de uitvoering van de opdrachten en de Dienstverlener onverwijld op de hoogte brengen van alle wijzigingen die nuttig zijn voor het uitvoeren van de gevraagde taken. De Opdrachtgever garandeert dat het aangeleverde materiaal geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten of soortgelijke rechten van derden, en dat hij volledig bevoegd is de in deze overeenkomst bedoelde rechten te verlenen. De Opdrachtgever vrijwaart de Dienstverlener voor alle schade die het gevolg zou kunnen zijn van beweerde inbreuk zodanige rechten van derden.

4.6. De Dienstverlener is niet bevoegd om namens Opdrachtgever overeenkomsten af te sluiten, noch om Opdrachtgever op enigerlei wijze te verbinden.

4.7. Oplevering van uitgevoerde werken kan pas gebeuren betaling van 90% van de facturen. De overdracht van broncode en de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan het visuele ontwerp van de website, kunnen pas plaatsvinden nadat de Opdrachtgever de volledige som van het contract betaald heeft.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

5.1. Alle goederen die eigendom zijn van de Opdrachtgever en aan de Dienstverlener worden toevertrouwd, worden er bewaard op risico van de Opdrachtgever.

5.2. De Dienstverlener verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van de Dienstverlener betreffen evenwel middelenverbintenissen.

5.3. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de Opdrachtgever.

5.4. De Dienstverlener kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog.

5.5. De Dienstverlener zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel…

5.6. Zelfs in geval van bedrog blijft de aansprakelijkheid van de Dienstverlener met betrekking tot aan de Opdrachtgever geleverde diensten in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de Opdrachtgever betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van de Dienstverlener. De totale aansprakelijkheid van de Dienstverlener kan nooit meer bedragen dan de prijs die door de Opdrachtgever aan de Dienstverlener werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.

5.7. Overmachtsituaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen, lockdown en andere onverwachte gebeurtenissen waarover de Dienstverlener geen controle heeft, bevrijden de Dienstverlener voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte van zijn verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de Opdrachtgever.

5.8. Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt de Dienstverlener geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

5.9. Onverminderd bovenstaande subartikelen geldt inzake software het volgende: de feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hardware en software) kan nooit volledig worden gegarandeerd, dit zowel wegens externe factoren (stroomuitval of –storing, blikseminslag,…) als wegens factoren eigen aan de computerconfiguratie (defecten, netwerkstoringen, onontdekte fouten in systeem- en toepassingssoftware,…), zodat o.m. onverwacht verlies van (zelfs alle) programma’s en/of gegevens kan optreden. De Opdrachtgever aanvaardt dat dergelijke zaken buiten de verantwoordelijkheid van de Dienstverlener vallen en verbindt zich ertoe aangepaste mechanismen voor de beveiliging, de bewaring en de herstelling van gegevens te installeren. Er wordt een garantieperiode van 6 weken na testoplevering voorzien voor het verwerken van technische bugs. De testoplevering geldt als voorlopige aanvaarding door de klant. Zonder schriftelijk tegenbericht wordt deze voorlopige aanvaarding na 6 weken definitief.

5.10. Indien de Dienstverlener een woord- of beeldmerk of een complex woordbeeldmerk dient te ontwikkelen voor de Opdrachtgever, zal de Dienstverlener niet moeten instaan voor een onderzoek naar de beschikbaarheid van een teken. Het is aan de Opdrachtgever om contact op te nemen met een gespecialiseerd merkenbureau om na te gaan of bepaalde tekens niet eerder door derden werden gebruikt of geregistreerd als merk en het onderscheidend vermogen van het onderscheidingsteken te bespreken.

5.11. Het is de Opdrachtgever in geen geval toegestaan aangekochte diensten te gebruiken voor onrechtmatige of zelfs strafbare gedragingen of voor handelingen strijdig met de openbare orde en goede zeden. De Dienstverlener draagt dienaangaande geen enkele aansprakelijkheid en zal door de Opdrachtgever op alle vlakken gevrijwaard worden indien toch een dergelijke vordering tegen de Dienstverlener zou worden gesteld.

5.12. De Dienstverlener kan niet verantwoordelijkheid worden gesteld voor gebeurlijke downtime van de door hem gehoste producten, vermits hij zelf geen controle heeft over de goede werking hiervan en enkel de derde partij hiervoor verantwoordelijk kan zijn.

5.13. De Dienstverlener kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade door derden (hackers en anderen die misbruik maken van de geleverde producten). 5.14. Eventuele gebreken (andere dan bedoeld onder artikel 5.9) die niet konden worden vastgesteld op het moment van de oplevering, dienen uiterlijk binnen de maand na de oplevering aangetekend te worden gemeld aan de Dienstverlener. Na het verstrijken van deze termijn draagt de Dienstverlener hiervoor geen enkele aansprakelijkheid meer. 5.15. Geen enkele aansprakelijkheid kan nog ten laste van de Dienstverlener worden gelegd, zodra de Opdrachtgever zelf of een derde aan het project heeft gewerkt. De kosten die door de Dienstverlener werden gemaakt om tot deze vaststelling te komen, zijn ten laste van de Opdrachtgever.

Artikel 6: Intellectuele eigendomsrechten

6.1. Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van, maar niet beperkt tot: auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, know-how, alsmede rechten op databanken, computerprogramma’s en halfgeleiders.

6.2. Beide partijen aanvaarden dat het concept van een website (m.n. de opbouw van de schermen van de website, hoofdnavigatie) in beginsel niet zal worden beschermd door Intellectuele Eigendomsrechten. De Opdrachtgever kan dan ook een gelijkaardige opbouw terugvinden bij andere door de Dienstverlener ontwikkelde websites.

6.3. De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan het visuele ontwerp van de door de Dienstverlener gecreëerde website worden overgedragen aan de Opdrachtgever na volledige betaling van de op deze prestaties betrekking hebbende facturen. Deze overdracht geldt in de meest volledige omvang, voor alle exploitatiewijzen en –vormen, voor de gehele duur van het desbetreffende recht en voor de gehele wereld. Daarenboven krijgt de klant een niet-exclusieve gebruikslicentie op alle voor de website gebruikte codes. Deze gebruikslicentie geldt voor de duur van de bescherming van de code door het auteursrecht en voor de gehele wereld. Indien de website evenwel foto’s of tekeningen bevat die niet door de Opdrachtgever werden aangeleverd, maar door Dienstverlener werden gehaald van een website die online foto’s en illustraties ter beschikking stelt al dan niet tegen betaling, dan is de gebruikslicentie die de Opdrachtgever op deze foto’s en tekeningen verkrijgt, afhankelijk van de voorwaarden, bepaald op de website van deze online bibliotheek. In de regel zal deze gebruikslicentie niet exclusief zijn. De Dienstverlener verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot deze foto’s en illustraties.

6.4. De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan het CMS (d.i. de nodige software voor het beheer van de inhoud van de website) behoren exclusief toe aan de Dienstverlener of een derde waarmee de Dienstverlener hieromtrent een overeenkomst heeft gesloten. Mits betaling van een jaarlijkse licentievergoeding en onder opschortende voorwaarde van de volledige betaling van deze vergoeding, verkrijgt de Opdrachtgever een niet-exclusieve, niet-overdraagbare gebruikslicentie op deze software. Het is de Opdrachtgever verboden om sublicenties aan derden toe te kennen, dan wel de software op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen, mee te delen, te gebruiken ten behoeve van derden of te commercialiseren.

6.5. De Opdrachtgever zal de Intellectuele Eigendomsrechten van de Dienstverlener te allen tijde respecteren en redelijke inspanningen leveren om die rechten te beschermen. De Opdrachtgever zal de Dienstverlener onmiddellijk in kennis stellen van iedere inbreuk door derden op de Intellectuele Eigendomsrechten van de Dienstverlener waarvan hij kennis neemt.

Artikel 7: De broncode

Onder broncode dient te worden begrepen de volledige PHP-code, databases, beeld- en bronbestanden. De volledige broncode van het project wordt pas overgedragen na volledige betaling van de in deze overeenkomst bepaalde prestaties. Het is de Opdrachtgever verboden de broncode of onderdelen ervan op commerciële of eender welke andere wijze door te geven of door te verkopen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaandelijke toestemming van de Dienstverlener. Evenmin mag de Opdrachtgever deze broncode aanwenden als basis voor andere websites. De overdracht van de broncode is aldus strikt beperkt tot het voorwerp van deze overeenkomst.

Artikel 8: Hostingdiensten

8.1. Indien de Opdrachtgever zelf zorgt voor een hosting provider. Is hij verantwoordelijk voor de hostingdiensten. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor fouten en nalatigheden van de hostingdiensten.

8.2.1 Indien de Dienstverlener de hostingdiensten verzorgt en is hij verantwoordelijk voor de hostingdiensten gedurende een bepaalde duur van minstens 1 jaar, waarna telkens voor één jaar bij stilzwijgende verlenging.

8.2.2 De kostprijs voor de hostingdiensten worden door de Dienstverlener aangerekend aan de Klant en dit op basis van de prijszetting meegedeeld door de Dienstverlener aan de Klant bij de bestelling.

8.2.3 De Dienstverlener behoudt zich het recht voor om applicaties te gebruiken om de betaling van al deze vergoedingen rechtstreeks bij de Klant te innen en dit via de betalingswijze die de Klant van de bestelling zelf heeft gekozen (sepa-module, bancontact, PayPal, creditcard…).

8.2.4 De Klant zal ten allen tijde te goeder trouw samenwerken met de Dienstverlener teneinde het verlenen van de diensten te bevorderen. De Klant zal ten allen tijde de diensten gebruiken in overeenstemming met gebruiksvoorwaarden.

8.2.5 Bij gebreke aan betaling van de jaarlijkse kostprijs voor beheer hosting en het onderhoud, behoudt de Dienstverlener zich het recht voor om de website of webshop van de Klant tijdelijk ‘offline’ te halen totdat de verschuldigde betaling werd ontvangen. Tevens gaat de Klant bij niet-betaling of niet tijdige betaling ermee akkoord dat alle kosten en lasten door hem zullen gedragen worden die verband houden met de extra diensten die door de Dienstverlener moeten worden uitgevoerd om eventuele problemen te verhelpen die het gevolg zijn van het niet naleven door de Klant van zijn verplichtingen.

8.2.6 De Dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele uitval van de internetverbinding door technische of andere storingen zowel binnen als buiten het netwerk van de Dienstverlener, of voor fouten van leveranciers die hiertoe aanleiding kunnen geven.

Artikel 9: Domeinnaam

Indien de Opdrachtgever een domeinnaam bestelt via de Dienstverlener, dan komen de rechten verbonden aan deze domeinnaam uitsluitend toe aan de Opdrachtgever. De Dienstverlener staat als agent in voor het beheer van de domeinnaam voor zover de Opdrachtgever hiertoe de verschuldigde jaarlijkse vergoeding betaalt aan de Dienstverlener. Deze beheerovereenkomst is van onbepaalde duur en kan per aangetekende brief worden opgezegd uiterlijk één maand voor de verjaardag van de domeinnaamregistratie.

Artikel 10: Geheimhoudingsplicht

De Dienstverlener verbindt er zich toe om zowel tijdens de duur van de overeenkomst als na de beëindiging ervan noch op rechtstreekse, noch op onrechtstreekse wijze, enige bedrijfsgeheimen en/of vertrouwelijke informatie waarvan hij uit hoofde of ter gelegenheid van zijn opdracht kennis zou krijgen of gekregen hebben met betrekking tot de Opdrachtgever, diens producten, technieken en strategieën of met betrekking tot andere verbonden ondernemingen en/of elk persoon die met de Opdrachtgever in contact komt aan derden bekend te maken. Elke inbreuk op de hierboven vermelde geheimhoudingsplicht vormt een ernstige tekortkoming van de Dienstverlener aan zijn verplichtingen.

Artikel 11: Persoonsgegevens

11.1. Voor zover de Opdrachtgever persoonsgegevens verwerkt op de server van de Dienstverlener, heeft De Dienstverlener de hoedanigheid van verwerker. De Opdrachtgever heeft de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet Verwerking Persoonsgegevens. De Opdrachtgever verklaart de verplichtingen die rusten op de verantwoordelijke voor de verwerking, opgenomen in deze wet, integraal na te leven.

11.2. In het kader van de diensten voor de Opdrachtgever verwerkt de Dienstverlener persoonsgegevens van de door de Opdrachtgever opgegeven contactpersonen. De contactgegevens van deze personen worden verwerkt voo het doeleinde ‘Opdrachtgeverenbeheer’, i.e. om met de Opdrachtgever in contact te treden m.b.t. de diensten. De contactpersonen hebben een recht van toegang en verbetering m.b.t. hun gegevens.

Artikel 12: Referentie

De Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat het door de Dienstverlener voor de Opdrachtgever uitgevoerde werk wordt opgenomen in het referentieportfolio van de Dienstverlener.

Artikel 13: Levering

Leveringstermijnen zijn slechts indicatief en binden de Dienstverlener op geen enkele manier. Vertraging in de levering geeft de Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering, noch op ontbinding van de overeenkomst.Deze termijnen worden in ieder geval verlengd indien de Opdrachtgever in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen of beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de Opdrachtgever bijkomende bestellingen plaatst. Artikel 14: Beëindiging van de overeenkomst

14.1. De annulering van een bestelling door de Opdrachtgever is mogelijk zolang de Dienstverlener zijn werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 30% van de overeengekomen prijs, met een minimum van 1.000,00 euro.

14.2. In afwijking van artikel 1794 van het Burgerlijk Wetboek heeft de Opdrachtgever niet het recht om te allen tijde de overeenkomst eenzijdig te beëindigen. De overeenkomst kan slechts voortijdig beëindigd worden in geval van ernstige tekortkoming van één der partijen aan zijn contractuele verplichtingen en voor zover deze tekortkoming niet wordt rechtgezet binnen de acht dagen na aangetekende ingebrekestelling. Niet-tijdige betaling van facturen zal altijd als ernstige tekortkoming in de zin van dit artikel beschouwd worden. In die optiek is de Dienstverlener gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot de diensten (bv. website) geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren, indien de Opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen voortspruitende uit deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet nakomt, zonder dat de Opdrachtgever aanspraak kan maken op terugbetaling van vooruitbetaalde vergoedingen of enerlei schadevergoeding. Verder is de Dienstverlener gerechtigd de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en van rechtswege met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval de Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, een gerechtelijk akkoord heeft gevraagd of aanvaard, of meer algemeen in staking van betaling verkeert.

14.3. In ieder geval van voortijdige beëindiging van de overeenkomst dient de Opdrachtgever alle door de Dienstverlener verleende diensten te betalen, alsook de kosten die de Dienstverlener moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat de Dienstverlener nog had kunnen factureren aan de Opdrachtgever indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor de Dienstverlener. Bovendien behoudt de Dienstverlener het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien de werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.

14.4. Bij de beëindiging van de overeenkomst bezorgt de Dienstverlener onverwijld alle werkinstrumenten en documenten (zoals onder meer prijslijsten, publicatiemateriaal, technische- en commerciële gegevens, stalen, …) en elke andere informatie die de Opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld van de Dienstverlener terug aan de Opdrachtgever.

Artikel 15: Nietigheid en voorgaanden

15.1. De nietigheid of niet-afdwingbaarheid van een bepaling van deze overeenkomst brengt op geen enkele wijze de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst in het gedrang. Partijen zullen de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

15.2. Huidige overeenkomst vormt het integrale akkoord tussen partijen en vervangt alle vroegere stilzwijgende of uitdrukkelijke, mondelinge of schriftelijke overeenkomsten die tussen de partijen zouden zijn gesloten.

Artikel 16: Toepasselijk recht en bevoegdheid

Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.Eventuele geschillen dienen te worden beslecht voor de bevoegde rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, Afdeling Antwerpen.

 

 

3.

VERWERKERS
OVEREENKOMST

DEFINITIES

Dienstverlener: JEM Projects bv met handelsnaam ‘JEM Productions’, met maatschappelijke zetel te 2610 Wilrijk, Prins Boudewijnlaan 147 en gekend met ondernemingsnummer 0678.739.781
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, alsmede diens vertegenwoordiger en gemachtigde, die in functie van de handelsactiviteiten (B2B) met de Dienstverlener een overeenkomst heeft afgesloten of wenst af te sluiten.
Derde: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de Betrokkene, noch de Verwerkingsverantwoordelijke, noch de Verwerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de Verwerkingsverantwoordelijke of de Verwerker gemachtigd zijn om de Persoonsgegevens te verwerken.

Heersende Wetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (zoals gewijzigd) (hierna ‘de Wet van 8 december 1992’) en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften.

Inbreuk in verband met Persoonsgegevens: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens.

Ontvanger: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de Persoonsgegevens worden verstrekt.

Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna genoemd de ‘Betrokkene’); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Toestemming van de Betrokkene: elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de Betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling de Verwerking van zijn Persoonsgegevens aanvaardt.

Verwerker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens verwerkt.

Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens of een geheel van Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Verwerkingsverantwoordelijke: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de Verwerking van Persoonsgegevens vaststelt.

OVERWEGENDE DAT

  • De Verwerker treedt op als Verwerker van de aangeleverde Persoonsgegevens door de Verwerkingsverantwoordelijke.
  • De Verwerkingsverantwoordelijke verantwoordelijk is voor de aan de Verwerker verstrekte en te verstrekken Persoonsgegevens. De Verwerker verwerkt de Persoonsgegevens slechts in opdracht van de Verwerkingsverantwoordelijke.
  • De Verwerker de passende technische en organisatorische maatregelen biedt opdat de Verwerking aan de vereisten van de Heersende Wetgeving voldoet en de bescherming van de rechten van de Betrokkene worden gewaarborgd.
  • Partijen de tussen hen onafhankelijke samenwerking wensen te formaliseren middels onderhavige overeenkomst (hierna de ‘Verwerkersovereenkomst’). De samenwerking kenmerkt zich door de afwezigheid van enige band van ondergeschiktheid, en dit overeenkomstig de volgende voorwaarden en modaliteiten.

WORDT OVEREENGEKOMEN EN AANVAARD HETGEEN VOLGT

Artikel 1: Voorwerp

1.1. De Verwerkingsverantwoordelijke gaat met de Verwerker een Verwerkersovereenkomst aan en Partijen zullen elkaar in het kader van deze Verwerkersovereenkomst ondersteunen en bijstaan bij de Verwerking van Persoonsgegevens (hierna de ‘Opdracht’).

1.2. De Verwerker kan de volgende persoonsgegevens (bv. naam, voornaam, rijksregisternummer, telefoonnummer, adres, e-mailadres, rekeningnummer, afbeelding, gezinssamenstelling, opleiding, functie, etc.) van de volgende betrokkenen (bv. klanten, klantcontactpersonen van de Verwerkingsverantwoordelijke, werknemers van de Verwerkings-verantwoordelijke, leveranciers van de Verwerkingsverantwoordelijke etc.) verwerken op basis van volgende rechtsgronden (toestemming van de betrokkene, noodzakelijkheid voor de uitvoering van de overeenkomst, wettelijke verplichting, bescherming van vitale belangen, taak van algemeen belang of gerechtvaardigd belang) voor volgende doeleinden (bv. om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (klantenbeheer, etc.), om de overeenkomst te kunnen uitvoeren, om de betrokkene te voorzien van informatieve nieuwsberichten m.b.t. de onderneming, om de kwaliteit van diensten of informatie te verbeteren, etc.):

Betrokkenen

Persoonsgegevens

Rechtsgrond

Doeleinde

Klanten van de Verwerkingsverantwoordelijke

Naam, voornaam, adres, e-mailadres

Noodzakelijkheid voor de uitvoering van een overeenkomst

Om de overeenkomst tussen partijen naar behoren te kunnen uitvoeren

Gegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

E-mailadres, facturatie en financiele gegevens

Noodzakelijkheid voor de uitvoering van een overeenkomst

Om de overeenkomst tussen partijen naar behoren te kunnen uitvoeren

1.3. De Verwerkingsverantwoordelijke zorgt ervoor dat de Persoonsgegevens van de Betrokkene(n) op geldige wijze zijn verkregen en hij Toestemming van de Betrokkene(n) voor de Verwerking heeft verkregen. De Verwerker gaat de geldigheid van de Toestemming niet na en kan dan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor enig frauduleus handelen van de Verwerkingsverantwoordelijke.

1.4. De Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt op basis van schriftelijke instructies van de Verwerkingsverantwoordelijke, tenzij een op de Verwerker van toepassing zijnde EU-rechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling hem tot Verwerking verplicht.

Artikel 2: Duur en beëindiging

2.1. De looptijd van deze Verwerkersovereenkomst is gelijk aan de duurtijd van de dienstverlening en zal hier de contractuele voorwaarden volgen in het kader van opzegging.

2.2. Na beëindiging van de Verwerkersovereenkomst, en/of na beëindiging van de dienstverlening aan de Verwerkingsverantwoordelijke, is de Verwerker gehouden om na een verzoek daartoe van de Verwerkingsverantwoordelijke en uiterlijk binnen 30 na beëindiging van de Verwerkers-overeenkomst de door de Verwerkingsverantwoordelijke verstrekte (Persoons)gegevens terug te geven en/of te vernietigen.

Artikel 3: Beveiligingseisen

3.1. De Verwerker zal zorgdragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. De te nemen maatregelen sluiten aan bij de stand van de techniek.

3.2. De Verwerker heeft op heden volgende passende technische en organisatorische maatregelen genomen ten voordele van de Verwerkingsverantwoordelijke:

  • gebruik van een veiligheidsbeleid
  • aanstelling van een Data Protection Officer, voor contact gegevens zie ons Privacy beleid op onze website

3.3. De veiligheidsmaatregelen zijn adequaat, voldoen aan de relevante standaarden en kwaliteitseisen en bieden een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de Verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen.

Artikel 4: Inbreuk in verband met Persoonsgegevens

4.1. Enig (vermoeden van een) datalek zal onverwijld aan de andere Partij worden gemeld teneinde de vervolgstappen te bespreken. Een en ander moet worden afgesproken in het kader van de meldingsplicht die de Verwerkingsverantwoordelijke heeft. Een dergelijk (vermoeden van een) datalek moet niet alleen door de Verwerker aan de Verwerkingsverantwoordelijke worden gemeld, maar tevens zo spoedig mogelijk door de Verwerkingsverantwoordelijke aan de toezichthoudende autoriteit. Dit is in het belang van het stoppen van een eventueel datalek.

4.2. De Verwerker zal als Verwerker binnen 48 uur  na vaststelling van een (vermoedelijk) datalek de Verwerkingsverantwoordelijke hiervan op de hoogte stellen. De Verwerker heeft geen plicht tot melding aan de toezichthoudende autoriteit, echter bij een ernstig datalek kan de verwerker wel overgaan tot melden bij de autoriteiten.

4.3. De Verwerkingsverantwoordelijke zal op zijn beurt binnen24 uur na vaststelling van een (vermoedelijk) datalek de toezichthoudende autoriteit hiervan op de hoogte stellen. Indien er sprake is van gevoelige data dient eveneens de Betrokkene op de hoogte te worden gesteld.

Artikel 5: Geheimhouding

5.1. Op de Verwerker rust ingevolge de Heersende Wetgeving een wettelijke geheimhoudingsverplichting. De Verwerker is gehouden de ontvangen Persoonsgegevens als vertrouwelijk te behandelen.

5.2. De Verwerker verplicht zijn (oud-) werknemers en/of onderaannemers tot geheimhouding met betrekking tot alle Persoonsgegevens waarvan zij in het kader van de levering van haar diensten kennisnemen.

5.3. De verstrekte Persoonsgegevens worden door de Verwerker niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verwerkingsverantwoordelijke aan Derden ter beschikking gesteld, tenzij de Verwerkingsverantwoordelijke daartoe krachtens enige wetsbepaling, voorschrift of andere regelgeving verplicht is.

5.4. Indien de Verwerker een verzoek of een bevel van een Belgische of buitenlandse toezichthouder ontvangt om (inzage in) (Persoons)gegevens te verschaffen, zal de Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke onverwijld informeren. Bij de behandeling van het verzoek of bevel zal de Verwerker alle redelijke verzoeken van de Verwerkingsverantwoordelijke in acht nemen (waaronder de instructie om de behandeling van het verzoek of bevel geheel of gedeeltelijk aan de Verwerkingsverantwoordelijke over te laten) en alle redelijkerwijs benodigde medewerking verlenen. In het geval er sprake is van een verplichting van een overheid tot geheimhouding van een verzoek of bevel zal de Verwerker trachten zo veel mogelijk in het belang van de Verwerkingsverantwoordelijke te handelen.

Artikel 6: Andere Verwerkers

6.1. De Verwerker neemt geen andere Verwerker in dienst zonder voorafgaande specifieke of algemene schriftelijke toestemming van de Verwerkingsverantwoordelijke. In het geval van algemene schriftelijke toestemming licht de Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke in over beoogde veranderingen inzake de toevoeging of vervanging van andere Verwerkers, waarbij de Verwerkingsverantwoordelijke de mogelijkheid wordt geboden tegen deze veranderingen bezwaar te maken.

6.2. Wanneer de Verwerker een andere Verwerker in dienst neemt om voor rekening van de Verwerkingsverantwoordelijke specifieke verwerkingsactiviteiten te verrichten, worden aan deze andere Verwerker dezelfde verplichtingen inzake gegevensbescherming opgelegd als die welke in deze Verwerkersovereenkomst zijn opgenomen, met name de verplichting afdoende garanties met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen te bieden opdat de Verwerking aan de Heersende Wetgeving voldoet.

6.3. Wanneer de andere Verwerker zijn verplichtingen inzake gegevensbescherming niet nakomt, blijft de  Verwerker ten aanzien van de Verwerkingsverantwoordelijke volledig aansprakelijk voor het nakomen van de verplichtingen van die andere Verwerker.

Artikel 7: Betrokkene

7.1. De Verwerker zal handelen naar de aanwijzingen van de Verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot een verzoek van een Betrokkene omtrent diens Persoonsgegevens.

7.2. In het geval een Betrokkene enig verzoek doet met betrekking tot zijn of haar Persoonsgegevens aan de Verwerker, zal de Verwerker een dergelijk verzoek onverwijld en zonder enige vertraging doorverwijzen naar de Verwerkingsverantwoordelijke in diens rol als verantwoordelijke.

Artikel 8: Ontbinding

Partijen hebben het recht om de Verwerkersovereenkomst te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande rechterlijke machtiging of ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te ontbinden in de volgende gevallen: (i) bij staking van betaling of (de aanvraag van) een faillissement of enige reorganisatie onder de Wet van 31 januari 2009 door een van de Partijen; (ii) bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van een van de Partijen.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn al de verbintenissen van de Verwerker onder deze Verwerkersovereenkomst middelenverbintenissen. Onverminderd afwijkende dwingende wettelijke bepalingen, is de Verwerker slechts aansprakelijk voor het niet navolgen van deze overeenkomst.

9.2. Ingeval van overmacht worden de verplichtingen van de Verwerker opgeschort en is de Verwerker van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de Verwerkingsverantwoordelijke.

Artikel 10: Intellectuele eigendom

Onverminderd enig andersluidende schriftelijke afspraak, blijven alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door de Verwerker geleverde diensten of producten eigendom van de Verwerker en worden deze in geen geval aan de Verwerkingsverantwoordelijke overgedragen.

Artikel 11: Varia

11.1. Deze Verwerkersovereenkomst vervangt alle vroegere overeenkomsten, mondeling en/of schriftelijk, betreffende het voorwerp van deze Verwerkersovereenkomst en omvat het volledige akkoord tussen Partijen. Deze Verwerkersovereenkomst kan alleen gewijzigd worden bij een schriftelijke en door de Partijen getekende overeenkomst.

11.2. Partijen verbinden zich ertoe niets bekend te maken met betrekking tot deze Verwerkersovereenkomst, tenzij in geval van (i) een wettelijke of reglementaire verplichting, (ii) een gerechtelijk onderzoek, of (iii) een gerechtelijke procedure. In dit geval dient de andere Partij op voorhand ingelicht te worden over de timing en de inhoud van de mededeling.

11.3. Geen enkele Partij bij deze Verwerkersovereenkomst kan geacht worden afstand te hebben gedaan van een recht of aanspraak die zij heeft onder of ten gevolge van deze Verwerkersovereenkomst tenzij deze afstand schriftelijk is meegedeeld.

11.4. Indien enige verbintenis of modaliteit in deze Verwerkersovereenkomst onafdwingbaar zou zijn of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid en afdwingbaarheid niet beïnvloeden van andere bepalingen in de Verwerkersovereenkomst, en evenmin van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet strijdig is met dwingend recht. De onwettige, ongeldige of onafdwingbare bepaling zal automatisch geacht worden vervangen te zijn door een bepaling die wettig, geldig en afdwingbaar is en zo nauw mogelijk aansluit bij de intentie die aan de onwettige, ongeldige of onuitvoerbare bepaling ten grondslag lag en zal deze in gewijzigde vorm worden toegepast.

11.5. De Verwerkingsverantwoordelijke mag haar rechten of verplichtingen uit deze Verwerkersovereenkomst niet overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verwerker.

Artikel 12: Toepasselijk recht en bevoegdheid

12.1. Deze Verwerkersovereenkomst wordt exclusief beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgisch recht.

12.2. De rechtbanken van Antwerpen zijn exclusief bevoegd voor elk geschil betreffende deze Verwerkersovereenkomst.

 

Let’s Get Started

Do You Have a Project In Mind? Let’s Build this Thing Together!