Facebook

v.4

Bookmify

 

Handleiding – Manual

1. Bookmify Guide / Bookmify Guide

1.1 Quick Setup Guide / Handleiding voor snelle installatie

English

 1. Configure “Basic Settings” from Settings
 2. Add “Employee” from Employees
 3. Add Service Category and Service from Services (Service extras are optional)
 4. Add shortcode to your booking page.

You are all set for your customers to create new appointments.

  Nederlands

  • ‘Basisinstellingen’ configureren vanuit instellingen
  • Voeg ‘Werknemer’ van werknemers toe
  • Servicecategorie en service toevoegen vanuit Services (serviceextra’s zijn optioneel)
  • Voeg shortcode toe aan uw boekingspagina.

  U bent helemaal klaar voor uw klanten om nieuwe afspraken te maken.

  1.2 Basic Settings / Basisinstellingen

  English

  There are some necessary options that you have to configure before you use the “bookmify“ plugin.  Please go to  “Bookmify -> Settings” on your dashboard and configure the below settings.

   Nederlands

   Er zijn een aantal noodzakelijke opties die u moet configureren voordat u de “bookmify” plugin gebruikt.  Ga naar ‘Bookmify -> Settings’ op je dashboard en configureer de onderstaande instellingen.

   1.3 “General Settings” tab / Tabblad Algemene instellingen

   English

   1. “Day Format” – Defines the appearance of the day formats that are used everywhere(backend and frontend) on the plugin.
   2. “Time Format” – Defines the appearance of the time formats that are used everywhere on the plugin
   3. “Minimum time to booking” – Defines the minimum time interval before the appointment.
   4. “Minimum time to cancel” – Defines the minimum time interval before to cancel the appointment.
   5. “Time Interval” – is used for Service duration, extra duration, and time slots
   6. “Service Duration as Time Slot” – If you enable this option, your time slots appear based on your services’ durations.

   1. “Front-end Appointment Status” – This is an appointment’s default status when a customer makes the appointment from front-end.
   2. “Appointments Per Page” – Defines how many appointments appear on a single page
   3. “Appointments Filter Date Range” – Defines the display of appointments within a given range of days
   4. “Calendar Hot Keys” – If you enable this option, you able to control your calendar with a keyboard.

    Nederlands

    1. “Day Format” – Definieert het uiterlijk van de dag formaten die overal worden gebruikt (backend en frontend) op de plugin.
    2. “Time Format” – Definieert het uiterlijk van de tijdformaten die overal op de plug-in worden gebruikt
    3. “Minimale tijd tot boeking” – Definieert het minimale tijdsinterval voor de afspraak.
    4. “Minimale tijd om te annuleren” – Definieert het minimale tijdsinterval voordat u de afspraak annuleert.
    5. “Tijdsinterval” – wordt gebruikt voor serviceduur, extra duur en tijdvakken
    6. ‘Serviceduur als tijdslot’ – Als u deze optie inschakelt, worden uw tijdvakken weergegeven op basis van de duur van uw services.

    1. Status ‘Front-end afspraak’ – Dit is de standaardstatus van een afspraak wanneer een klant de afspraak maakt vanaf de front-end (de voorkant van uw website = wat de klant ziet).
    2. ‘Afspraken per pagina’ – definieert hoeveel afspraken op één pagina worden weergegeven
    3. “Afspraken Filterdatumbereik” – Definieert de weergave van afspraken binnen een bepaald aantal dagen
    4. ‘Agenda sneltoetsen’ – Als u deze optie inschakelt, kan u uw agenda bedienen met een toetsenbord.

     1.4 “Company Info” / "Bedrijfsinformatie"

     English

     Please, fill out all inputs and upload your logo. Bookmify plugin uses your company info inside notifications which are sent to customers when they create a new appointment.

     Nederlands

     Vul alsjeblieft alle velden in en upload je logo. Bookmify plugin maakt gebruik van uw bedrijfsinformatie binnen meldingen die worden verzonden naar klanten wanneer ze een nieuwe afspraak maken.

       

      1.5 “Working Schedule” / "Werkschema"

      English

      Very important setting for your business. Here you can set your business days and business hours for your company. These business hours are used as default working hours for each employee. But, you can specify different working hours for each employee while you are creating a new employee or updating existing employee.

      Nederlands

      Zeer belangrijke instelling voor uw bedrijf. Hier kan u uw werkdagen en openingstijden instellen voor uw bedrijf. Deze kantooruren worden gebruikt als standaard werkuren voor elke werknemer. U echter voor elke werknemer verschillende werktijden opgeven terwijl u een nieuwe werknemer maakt of bestaande werknemers bijwerkt.

      2. Employees / Werknemers

      2.1 Add New Employee / Nieuwe werknemer toevoegen

      English

      Click the “Add New Employee” button.

      Then you will be presented the popup window as below

      Nederlands

      Klik op de knop Nieuwe werknemer toevoegen.

      Dan krijgt u de pop-up venster als hieronder gepresenteerd

      2.2 “Details” tab / Tabblad 'Details'

      English

      Now, you have to fill out given form fields in the “Details” tab.  There are some required fields that you must fill out. They are “First Name”, “Last Name”, and “Email” fields. Those “Required” fields are enough for a basic start. Working Hours and Days Off are set by default.

      1. Image – This is the employee’s picture. It will be very useful if attach any image to the employee.
      2. Location – To choose a location for the employee, at least you should have one location have been added.
      3. WordPress User – If you attach any existing WordPress user or create a new one to the employee, he/she will be able to enter “User Profile” by entering login and password (which are sent to a new employee’s email after the employee has been added).
      4. Visible to Public – If you choose private, that employee won’t appear in the list of your employees at front-end. Though you’ll be able to add an appointment with that employee in the back-end.

      Google Profile – each employee can link his/her google calendar with the bookmify calendar via “User Profile”. Before employees can link their Google Calendars, you should activate “Google Calendar” from Settings -> Google Calendar.

      Nederlands

      Nu moet u gegeven formuliervelden invullen op het tabblad Details.  Er zijn een aantal vereiste velden die u moet invullen. Het zijn ‘Voornaam’, ‘Achternaam’ en ‘E-mail’. Die /”Vereiste/” velden zijn voldoende voor een basisstart. Werktijden en vrije dagen zijn standaard ingesteld.

      1. Afbeelding – Dit is het beeld van de werknemer. Het is zeer nuttig om een afbeelding aan de werknemer te koppelen.
      2. Locatie : als u een locatie voor de werknemer wilt kiezen, moet u in ieder geval één locatie hebben toegevoegd.
      3. WordPress-gebruiker – Als u een bestaande WordPress-gebruiker koppelt of een nieuwe gebruiker aan de werknemer maakt, kan hij/zij ‘Gebruikersprofiel’ invoeren door aanmelding en wachtwoord in te voeren (die naar de e-mail van een nieuwe werknemer worden verzonden nadat de werknemer is toegevoegd).
      4. Zichtbaar voor openbaar : als u privé kiest, wordt die werknemer niet weergegeven in de lijst van uw werknemers aan de front-end. Hoewel je in staat bent om een afspraak met die werknemer toe te voegen in de back-end.
      5. Google Profiel – elke werknemer kan zijn/haar google agenda koppelen aan de bookmify-agenda via /”Gebruikersprofiel/”. Voordat werknemers hun Google Agenda’s kunnen koppelen, moet u ‘Google Agenda’ activeren vanuit Instellingen -> Google Agenda.

      2.3 “Services” tab / Tabblad 'Services'

      English

      In that tab, you could attach services to a new employee or detach services from the employee. (At least you should have one service to make that action). The same attaching and detaching actions can be done while you are adding a new service or editing existing service.

      Nederlands

      In dat tabblad u services koppelen aan een nieuwe werknemer of services loskoppelen van de werknemer. (Je moet in ieder geval één service hebben om die actie te ondernemen). Dezelfde bevestigings- en ontkoppelacties kunnen worden uitgevoerd terwijl u een nieuwe service toevoegt of bestaande service bewerkt.

      2.4 “Working Hours” tab / Tabblad 'Werktijden'

      English

      Employee’s working hours are inherited from the company’s working hours (can be configured via Settings) by default.  But, you could configure working hours differently for each employee.

      Nederlands

      De werkuren van de werknemer worden standaard overgenomen van de werkuren van het bedrijf (kan worden geconfigureerd via instellingen).  Maar u de werktijden voor elke werknemer anders configureren.

      2.5 “Days Off” tab / Tabblad 'Vrije dagen'

      English

      You could set a new employee’s private days off through that tab. Every employee inherits the company’s days off (can be configured via Settings).

      Nederlands

      Je de privédagen van een nieuwe werknemer instellen via dat tabblad. Elke werknemer erft de vrije dagen van het bedrijf (kan worden geconfigureerd via Instellingen).

      3. Services / Diensten

      3.1 Add New Category / Nieuwe rubriek toevoegen


      English

      Click the “Add New Category” button.

      Then, there appears a field as below. Just add the name of the category and hit “green done” button.

      Nederlands

      Klik op de knop Nieuwe rubriek toevoegen.

      Dan verschijnt er een veld als hieronder. Voeg gewoon de naam van de categorie en druk op /”groen gedaan/” knop.

       3.2 Add New Service / Nieuwe service toevoegen

       English

       Click the “Add New Service” button.

       Then you will be presented the popup window as below

       Nederlands

       Klik op de knop Nieuwe service toevoegen.

       Dan krijgt u de pop-up venster als hieronder gepresenteerd

         

        3.3 “Details” tab / Tabblad 'Details'

        English

        Now, you have to fill out given form fields in the “Details” tab.  There are some required fields that you must fill out. They are “Name”, “Price”, “Category” and “Duration” fields. Those “Required” fields are enough for a basic start.

        1. Image – This is the service’s picture. It will be very useful if attach any image to the service.
        2. Employees – You should attach at least one employee to a service so that it is displayed front page’s services list.
        3. Buffer Time Before/After – Determine a short time period around an appointment used for clean-up, preparation, or just rest. That time cannot be used for another booking.
        4. Min/Max Capacity – Here you can enter the minimum and the maximum number of people per single service booking
        5. Select Color – This color will be used for differentiating services on the Calendar in the back-end.

        Visible to Public – If you choose private, that service won’t appear in the list of your services at front-end. Though you’ll be able to add an appointment with that service in the back-end.

        Nederlands

        Nu moet u gegeven formuliervelden invullen op het tabblad Details.  Er zijn een aantal vereiste velden die u moet invullen. Het zijn de velden ‘Naam’, ‘Prijs’, ‘Categorie’ en ‘Duur’. Die /”Vereiste/” velden zijn voldoende voor een basisstart.

        1. Afbeelding – Dit is het beeld van de service. Het zal zeer nuttig zijn als hechten een afbeelding aan de dienst.
        2. Werknemers : u moet ten minste één werknemer aan een service koppelen, zodat deze de serviceslijst van de voorpagina wordt weergegeven.
        3. Buffer tijd voor / na – Bepaal een korte periode rond een afspraak die wordt gebruikt voor het opruimen, voorbereiding, of gewoon rusten. Die tijd kan niet worden gebruikt voor een andere boeking.
        4. Min/Max Capacity – Hier u het minimum en het maximum aantal personen per serviceboeking invoeren
        5. Kleur selecteren: deze kleur wordt gebruikt voor het differentiëren van services in de agenda in de back-end.
        6. Zichtbaar voor openbaar : als u privé kiest, wordt die service niet weergegeven in de lijst met uw services aan de voorkant. Hoewel u in staat zult zijn om een afspraak toe te voegen met die service in de back-end.

        3.4 “Extras” tab / Tabblad 'Extra's'

        English

        Extras allow you the possibility to add additional services or products to the current service so customers can buy them while they are scheduling a new appointment.

        Nederlands

        Extra’s bieden u de mogelijkheid om extra services of producten toe te voegen aan de huidige service, zodat klanten ze kunnen kopen terwijl ze een nieuwe afspraak plannen.

        3.5 Add New Location / Nieuwe locatie toevoegen

        English

        Click the “Add New Location” button.

        Then you will be presented the popup window as below

        Now, you have to fill out given form fields in the window.  There are some required fields that you must fill out. They are “Name” and “Location” fields. Those “Required” fields are enough for a basic start.

        1. Image – is optional. It location’s picture.
        2. Employees – The service providers who work current location.

        Description – this for back-end usage. It is not displayed at the front page.

        Nederlands

        Klik op de knop Nieuwe locatie toevoegen.

        Dan krijgt u de pop-up venster als hieronder gepresenteerd

        Nu moet je de respectievelijke formuliervelden invullen in het venster.  Er zijn een aantal vereiste velden die u moet invullen. Het zijn velden ‘Naam’ en ‘Locatie’. Die /”Vereiste/” velden zijn voldoende voor een basisstart.

        1. Afbeelding – is optioneel. De locatie krijgt een beeld.
        2. Medewerkers – De dienstverleners die op de huidige locatie werken.
        3. Beschrijving – dit is voor back-end gebruik. Het wordt niet weergegeven op de voorpagina.

        3.6 Notifications / Notificaties

        English

        Once you’ve installed and activated Bookmify, you’ll see a list of pre-installed notification templates which you can use and edit according to your needs. Notifications are divided into two tabs.

        1. To Customers
        2. To Employees

        Notifications are also divided two types:

        1. Simple
        2. Scheduled

        Simple Notifications – are sent when a new user is created,  a new appointment is scheduled, the appointment is canceled, the appointment’s status has been changed or the appointment is rescheduled.

        Scheduled Notifications – these are reminders for both customers and employees. You must add new “cron job” to your server in order reminders work.

        Nederlands

        Zodra u Bookmify hebt geïnstalleerd en geactiveerd, ziet u een lijst met vooraf geïnstalleerde meldingssjablonen die u gebruiken en bewerken volgens uw behoeften. Meldingen zijn verdeeld in twee tabbladen.

        1. Aan klanten
        2. Aan werknemers

        Meldingen zijn ook verdeeld in twee soorten:

        1. Eenvoudige
        2. Geplande

        Eenvoudige meldingen – worden verzonden wanneer er een nieuwe gebruiker wordt gemaakt, een nieuwe afspraak is gepland, de afspraak wordt geannuleerd, de status van de afspraak is gewijzigd of de afspraak wordt opnieuw gepland.

        Geplande meldingen : dit zijn herinneringen voor zowel klanten als werknemers. U moet nieuwe ‘cron-taak’ aan uw server toevoegen om orderherinneringen te laten werken.

        3.7 How to Add “Cron Job” in cpanel / Hoe voeg je 'Cron Job' toe in cpanel

        English

        You should specify time interval and create a new command. The command that should be added to cron job can be found on the “Notifications” page.

        1. Open your cPanel
        2. Look for “Cron Job” link and click it.
        3. Execute the command half-hourly interval like below

        */30 * * * * <command-to-execute>

        Nederlands

        U moet het tijdsinterval opgeven en een nieuwe opdracht maken. De opdracht die moet worden toegevoegd aan cron job is te vinden op de pagina ‘Meldingen’.

        1. Uw cPanel openen
        2. Zoek naar /”Cron Job/” link en klik erop.
        3. Voer het halfuurinterval van de opdracht uit zoals hieronder

        */30 * * * * <command-to-execute>

        3.8 Customers / Klanten

        English

        Click the “Add New Customer” button.

        Then you will be presented the popup window as below

        Now, you have to fill out given form fields in the pop-up window.  There are some required fields that you must fill out. They are “First Name”, “Last Name”, and “Email Address” fields. Those “Required” fields are enough for a basic start.

        1. Phone Number – This field is optional.
        2. Date of Birth – This field is optional. If you specify customer’s birthday, bookmify sends email greeting on his/her birthday.
        3. WordPress User – If you attach any existing WordPress user or create a new one to the customer, he/she will be able to enter “User Profile” by entering login and password (which are sent to a new user’s email after the customer has been added) on your dashboard.

        Other Fields – All are optional.

        Nederlands

        Klik op de knop Nieuwe klant toevoegen.

        Dan krijgt u de pop-up venster als hieronder gepresenteerd

        Nu moet u respectievelijke formuliervelden invullen in het pop-upvenster.  Er zijn een aantal vereiste velden die u moet invullen. Het zijn ‘Voornaam’, ‘Achternaam’ en ‘E-mailadres’. Die /”Vereiste/” velden zijn voldoende voor een basisstart.

        1. Telefoonnummer – Dit veld is optioneel.
        2. Geboortedatum – Dit veld is optioneel. Als u de verjaardag van de klant opgeeft, stuurt bookmify e-mailbegroeting op zijn/haar verjaardag.
        3. WordPress-gebruiker – Als u een bestaande WordPress-gebruiker koppelt of een nieuwe gebruiker aan de klant maakt, kan hij/zij ‘Gebruikersprofiel’ invoeren door aanmelding en wachtwoord in te voeren (die naar de e-mail van een nieuwe gebruiker worden verzonden nadat de klant is toegevoegd) op uw dashboard.
        4. Andere velden – Alle zijn optioneel.

        4. SETTINGS /  INSTELLINGEN

        4.1 Configure Payments / Betalingen configureren

        English

        Go to “Settings -> Payments” on your dashboard, under “Bookmify” menu. Then, you will see the below options.

        1. Payments per Page – This is the number of payments to display on the payments page.
        2. Payments Filter Date Range – Displays payments in given date range on payments page.
        3. Currency Format – This currency is used for all prices.
        4. Currency Position – Sets currency position. Before the number or after the number. With space or without space.
        5. Price Format – Allows you to decide which symbol to use for separating thousands.
        6. Price Decimal – Set the number of digits after the decimal separator.

        Nederlands

        Ga naar ‘Instellingen -> Betalingen’ op uw dashboard onder het menu ‘Bookmify’. Vervolgens ziet u de onderstaande opties.

        1. Betalingen per pagina : dit is het aantal betalingen dat op de betalingspagina moet worden weergegeven.
        2. Datumbereik voor betalingenfilter : hiermee worden betalingen in een bepaald datumbereik weergegeven op de pagina Betalingen.
        3. Valutaformaat – Deze valuta wordt gebruikt voor alle prijzen.
        4. Valutapositie – Hiermee stelt u de valutapositie in. Voor het nummer of na het nummer. Met ruimte of zonder ruimte.
        5. Prijsformaat : hiermee kan u bepalen welk symbool u wilt gebruiken voor het scheiden van duizendtallen.
        6. Prijs decimaal : stel het aantal cijfers in na het decimale scheidingsteken.

        5. Payment Options / Betalingsopties

        5.1 PayPal

        English

        This option allows customers to pay directly with PayPal for appointments. First, you need to enable the “PayPal”, after that you can choose if you would like to use PayPal in sandbox mode or live mode. PayPal “Sandbox Mode” is a testing environment that mimics the live PayPal production environment and should only be used for testing purpose.

        To set your PayPal “Sandbox” or “Live” mode setting simply follow the next steps:

        1. Go to https://developer.paypal.com/developer/applications/
        2. In the “REST API apps” section you need to create a new App (or use the existing one)
        3. After you created a new app, click on it.
        4. Then, you could choose Live or Sandbox credentials (Client ID and Client Secret)
        5. On the left, under the “Sandbox” menu click on “Accounts”
        6. Create two accounts: Personal and Business for a sandbox mode. You can test with these accounts before you go live.

         

        You have to copy credentials and paste to appropriate inputs in Bookmify -> Settings -> Payments -> Paypal -> Live or Sandbox.

        Nederlands

        Met deze optie kunnen klanten rechtstreeks met PayPal betalen voor afspraken. Eerst moet u de PayPal inschakelen, daarna u kiezen of u PayPal wilt gebruiken in de sandbox-modus of live-modus. PayPal /”Sandbox Mode/” is een testomgeving die de live PayPal-productieomgeving nabootst en alleen mag worden gebruikt voor testdoeleinden.

        Ga als volgt te werk om de instelling ‘Sandbox’ of ‘Live’ in te stellen en de volgende stappen uit te voeren:

        1. Ga naar https://developer.paypal.com/developer/applications/
        2. In de sectie /”REST API-apps/” moet u een nieuwe app maken (of de bestaande app gebruiken)
        3. Nadat u een nieuwe app hebt gemaakt, klikt u erop.
        4. Vervolgens u Live- of Sandbox-referenties kiezen (Client-ID en Client Secret)
        5. Klik aan de linkerkant onder het menu /”Sandbox/” op ‘Accounts’.
        6. Maak twee accounts: Persoonlijk en Zakelijk voor een sandbox-modus. U testen met deze accounts voordat u live gaat.

        U moet referenties kopiëren en plakken naar de juiste ingangen in Bookmify -> Instellingen -> Betalingen -> Paypal -> Live of Sandbox.

         5.2 Stripe

         English

         There are two options “Test” and “Live” modes. We suggest to use “Test” mode before you go live. You could find “Publishable Key” and “Secret Key” here: https://dashboard.stripe.com/test/apikeys

         Please, be careful, you should enter test mode credentials to test mode inputs and vise versa in Bookmify -> Settings -> Payments -> Stripe.

         Nederlands

         Er zijn twee opties /”Test/” en /”Live/” modi. We raden u aan om de testmodus te gebruiken voordat u live gaat. U kan hier de Publishable Key en Secret Key vinden: https://dashboard.stripe.com/test/apikeys

         Wees voorzichtig, u moet de referenties van de testmodus invoeren om de ingangen te testen en visa versa in Bookmify -> Instellingen -> Betalingen -> Stripe.

          5.3 Google Calendar (2-Way Sync) / Google Agenda (2-wegsynchronisatie)

          English

          If you enable “Google Calendar”, your employees can enable their profiles to synchronize with their google calendars.  Which means, appointments that are booked with an employee, appear that employee google calendar. There is also one plus: if your employee has an event in his/her google calendar, our plugin removes that event’s time range from that employee’s availability time while booking process.

          Nederlands

          Als u ‘Google Agenda’ inschakelt, kunnen uw werknemers hun profielen synchroniseren met hun google-agenda’s.  Dat betekent dat afspraken die zijn geboekt met een werknemer, verschijnen die werknemer google agenda. Er is ook één pluspunt: als uw werknemer een gebeurtenis in zijn/haar google-agenda heeft, verwijdert onze plug-in het tijdsbereik van die gebeurtenis uit de beschikbaarheidstijd van die werknemer tijdens het boekingsproces.

           5.4 How to start to sync google calendar? / Hoe begin je met het synchroniseren van google agenda?

           English

           1. You must create a project in “Google Developers Console“
           2. Enable Google Calendar API if it is not already enabled by clicking on the “Enable APIs and services” button.
           3. Search for “Google Calendar API”.
           4. Click on it, and then click on the “Enable” button.
           5. Go back to Google Developers Console and create a new project. To create a new project, click on the “Select a project” dropdown menu.
           6. This will open the select project window. Click on the “New project” button to create your new project.
           7. Provide a name for  your project and click on the “Create” button
           8. Now click on the “Select a project” dropdown menu, select the “All” tab, and open your newly created project.
           9. Under the “Credentials” section, click on the “Create credentials” button and then “Help me choose”.
           10. After that choose the below options:
            1. Which API are you using? – Google Calendar API
            2. Where will you be calling the API from? – Web browser (Javascript)
            3. What data will you be accessing? – User Data
           11. Then, click “What credentials do I need?” button.
           12. At the next step, give the “Name” of your OAuth client ID. In the “Authorized Redirect URIs” field, enter the URL from “Redirect URI” field. You can find the “Redirect URI” field in “Google Calendar Settings” dialog on Bookmify Settings page. After that click on “Create OAuth client ID” button.
           13. Click on the “Done” button. After that, select your recently created OAuth client IDs.
           14. Copy and paste “Client ID” and “Client Secret” into related fields in “Google Calendar” settings dialog in Bookmify->Settings. After that, your employee (if he/she has access to the WordPress dashboard) will be able to connect Google Calendar with his/her profile.

           Nederlands

           1. U moet een project maken in ‘Google Developers Console’
           2. Schakel de Google Agenda API in als deze nog niet is ingeschakeld door op de knop API’s en services inschakelen te klikken.
           3. Zoek naar ‘Google Agenda API’.
           4. Klik erop en klik op de knop Inschakelen.
           5. Ga terug naar Google Developers Console en maak een nieuw project aan. Als u een nieuw project wilt maken, klikt u op het vervolgkeuzemenu ‘Een project selecteren’.
           6. Hiermee wordt het geselecteerde projectvenster geopend. Klik op de knop ‘Nieuw project’ om uw nieuwe project aan te maken.
           7. Geef een naam op voor uw project en klik op de knop Maken
           8. Klik nu op het vervolgkeuzemenu ‘Een project selecteren’, selecteer het tabblad Alles en open het nieuw gemaakte project.
           9. Klik onder de sectie Referenties op de knop Referenties maken en vervolgens ‘Help me kiezen’.
           10. Daarna kiest u uit de onderstaande opties:
            1. Welke API gebruikt u? – Google Agenda API
            2. Waar roept u de API vandaan? – Webbrowser (Javascript)
            3. Welke gegevens krijgt u? – Gebruikersgegevens
           11. Klik vervolgens op de knop ‘Welke referenties heb ik nodig?’ knop.
           12. Geef bij de volgende stap de /”Naam/” van uw OAuth-client-ID. Voer in het veld ‘Geautoriseerde omleidings-URI’s’ het veld URL in van het veld URI omleiden. U vindt het veld ‘URI omleiden’ in het dialoogvenster Instellingen voor Google-agenda’s op de pagina Instellingen voor Boekmify. Klik daarna op de knop ‘OAuth-client-id maken’.
           13. Klik op de knop ‘Gereed’. Selecteer daarna uw onlangs gemaakte OAuth-client-id’s.
           14. Kopieer en plak ‘Client-id’ en ‘Clientgeheim’ in gerelateerde velden in het dialoogvenster Instellingen voor Google Agenda in Bookmify->Instellingen. Daarna kan uw werknemer (als hij/zij toegang heeft tot het WordPress-dashboard) Google Agenda verbinden met zijn/haar profiel.

            5.5 How to sync google calendar with employee profile? / Hoe synchroniseer je google agenda met het werknemersprofiel?

            English

            1. Your employee should log-in his/her profile via your dashboard (wp-admin) with given login and password. (These credentials are sent when you create a new employee with WordPress user option selected.)
            2. Under his/her profile picture, there is a “Google Profile” option. He/She should click “Authentification” link.
            3. That link redirects to “Sign in with Google” page. Your employee should choose his google profile to link with bookmify and click “allow” button at the next step.

            Now, all (new) appointments related to that employee appear on his/her google calendar.

            Nederlands

            1. Uw medewerker dient zijn/haar profiel aan te melden via uw dashboard (wp-admin) met opgegeven login en wachtwoord. (Deze referenties worden verzonden wanneer u een nieuwe werknemer maakt met wordPress-gebruikersoptie geselecteerd.)
            2. Onder zijn/haar profielfoto bevindt zich een optie ‘Google Profiel’. Hij/zij moet op de link /”Authentification/” klikken.
            3. Die link wordt omgeleid naar de pagina ‘Aanmelden bij Google’. Uw werknemer moet zijn google-profiel kiezen om te koppelen aan bookmify en klik op /”toestaan/” knop bij de volgende stap.

            Nu staan alle (nieuwe) afspraken met betrekking tot die werknemer in zijn/haar google agenda.

             5.6 Notification Settings / Meldingsinstellingen

             English

             Please note: We strongly recommend changing mail service setting to SMTP because email that is sent with PHP Mail generally gets flagged as spam by mail servers and also can take some time to send. See below how to configure SMTP mail service.

              

             • PHP Mail (not recommended) – This option is selected by default for users that do not want to configure other mail services.
             • WP Mail – This option uses WP mail WordPress function for sending emails, and it is best to use if you use some third-party plugin for sending the notifications.
             • SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) – Let’s configure SMTP mail service for Gmail, but you can set it up for any other outgoing service that supports SMTP for a mail client. When you select this option, five inputs will appear – you need to populate them in to configure SMTP properly. A Google SMTP example:
              • SMTP Host – smtp.gmail.com
              • SMTP Port – 465 (SSL) or 587 (TLS)
              • SMTP Secure – SSL, TLS or Disabled
              • SMTP Username – Your Gmail address
              • SMTP Password – Your Gmail password

             For Gmail, it is also necessary also to turn on the “Allow less secure apps” option in your Gmail account.

             Nederlands

             Let op: We raden ten zeerste aan om de instelling van de e-mailservice te wijzigen in SMTP, omdat e-mail die met PHP Mail wordt verzonden, over het algemeen wordt gemarkeerd als spam door e-mailservers en ook enige tijd kan duren om te verzenden. Zie hieronder hoe u de SMTP-e-mailservice configureert.

             • PHP Mail (niet aanbevolen) – Deze optie is standaard geselecteerd voor gebruikers die geen andere e-mailservices willen configureren.
             • WP Mail – Deze optie maakt gebruik van WP mail WordPress functie voor het verzenden van e-mails, en het is het beste om te gebruiken als u een aantal plug-in van derden te gebruiken voor het verzenden van de meldingen.

             SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) – Laten we de SMTP-e-mailservice voor Gmail configureren, maar u deze instellen voor elke andere uitgaande service die SMTP voor een e-mailclient ondersteunt. Wanneer u deze optie selecteert, worden er vijf ingangen weergegeven, u moet ze invullen om SMTP goed te configureren. Een Google SMTP-voorbeeld:

             • SMTP-host – smtp.gmail.com
             • SMTP-poort – 465 (SSL) of 587 (TLS)
             • SMTP Secure – SSL, TLS of Uitgeschakeld
             • SMTP gebruikersnaam – Uw Gmail-adres
             • SMTP-wachtwoord – Uw Gmail-wachtwoord

             Voor Gmail is het ook nodig om de optie ‘Minder veilige apps toestaan’ in te schakelen in je Gmail-account.

              5.7 Timezone / Tijdzone

              English

              In order to configure timezone, go to “Settings -> General -> Timezone” on your dashboard. Select proper timezone and click save button.

              Nederlands

              Ga naar ‘Instellingen -> Algemeen -> Tijdzone’ op uw dashboard om de tijdzone te configureren. Selecteer de juiste tijdzone en klik op de knop Opslaan.

               5.8 Language

               English

               There are two steps to configure language. First, go to “Settings -> General -> Site Language” and change language.

               Next Step:

               The plugin comes with .po file included under the languages folder. To translate:

               1. Download and install Poedit.
               2. Open bookmify.po to file located here /wp-content/plugins/bookmify/languages/ using the poedit tool and translate the existing text to your own
               3. Save the file with the locale (for example ru_RU.po).
               4. A step above should have generated a .po and a .mo file. Copy both these files and put them into the languages folder of the theme.

               Nederlands

               Er zijn twee stappen om taal te configureren. Ga eerst naar ‘Instellingen -> Algemene -> Sitetaal’ en wijzig de taal.

               Volgende stap:
               De plug-in wordt geleverd met .po-bestand dat is opgenomen onder de map talen. Vertalen:
               1. Poedit downloaden en installeren.
               2. Open bookmify.po dat bestand bevindt zich in //wp-content//plugins//bookmify//languages// met behulp van het poedit-gereedschap en vertaal de bestaande tekst naar uw eigen bestand
               3. Sla het bestand op met de landextensie (bijvoorbeeld ru_RU.po).
               4. Een stap hierboven had een .po en een .mo-bestand moeten genereren. Kopieer beide bestanden en zet ze in de talenmap van het thema.

                

                5.9 Your Language & Localization / Uw taal & lokalisatie

                English

                After translating, you may wish to use the correct locale to translate and localize your WordPress installation completely.

                Nederlands

                 

                Na het vertalen kan u de juiste landlocatie gebruiken om uw WordPress-installatie volledig te vertalen en te lokaliseren.

                 Please chat with us, if you have any question.

                 If you fail to manage to connect your payment or shipping method plugin, add cron-job, google calendar connection please order your requested services in our shop.

                 If you want further personalisation of your site, please contact us for a quote.

                 cool

                 Indien je vragen hebt, gelieve met ons te chatten.

                 Indien je uw betalings- of verzendingsmethode plugin niet geïnstalleerd krijgt, een cron-job toe te voegen, jouw google calendar niet kan linken, gelieve de gewenste diensten aan te kopen in onze shop.

                 Indien u uw site verder wil personaliseren, gelieve ons te contacteren zodat we een offerte kunnen maken.