Facebook

v.4

Jem

 

Handleiding – Manual

Using The Jem Theme Options - De themaopties van de Jem gebruiken

English

Jem comes fully loaded with its own custom theme options. This is where you can control things like your logo, navigation settings, and so much more. These options can be accessed in the WordPress Dashboard menu under Jem > Theme Options.

Nederlands

Jem wordt bij levering volledig voorzien met zijn eigen aangepaste thema opties. Dit is waar u dingen controleert zoals uw logo, navigatieinstellingen, en nog veel meer. Deze opties zijn toegankelijk in het menu WordPress Dashboard onder Jem > Themaopties.

1. General Settings/Algemene instellingen

1.1 Logo

English

This is where you can upload your own logo file to appear in the header of every page of your website.

Nederlands

Hier kan u uw eigen logobestand uploaden om te laten verschijnen in de koptekst van elke pagina van uw website.

 

1.2 Fixed Navigation Bar / Vaste navigatiebalk

English

The fixed navigation bar refers to the navigation bar as it becomes fixed at the top of your screen when scrolling down the page. The menu bar will also shrink slightly upon scrolling to provide more readable screen space. By default, the navigation bar is enabled.

Nederlands

De vaste navigatiebalk is de navigatiebalk die boven aan het scherm vast staat wanneer deze naar beneden scrolt op de pagina. De menubalk zal ook iets krimpen bij het scrollen om meer leesbare schermruimte te bieden. Standaard is de navigatiebalk ingeschakeld.

 

1.3 Enable Jem Gallery / Jem-galerie inschakelen

English

The WordPress media uploader contains a Create Gallery feature which allows you to add simple image galleries to your pages or posts. Enable this option if you want to replace the default WordPress gallery style with the Jem gallery-style.

Nederlands

De WordPress media uploader bevat een “Create Gallery” functie waarmee u eenvoudige galerijen met afbeeldingen toevoegt aan uw pagina’s of berichten. Schakel deze optie in als u de standaard WordPress galerijstijl wilt vervangen door de galerijstijl van Jem.

 

1.4 Color Pickers Default Palette / Standaardpalet kleurkiezer

English

This is where you can change the default color palette for all color pickers within the Jem Builder and Visual Builder. You can set all the colors needed for customizing your theme here so that these same colors will be available throughout the building process.

Nederlands

Hier kan u het standaard kleurenpalet voor alle kleurkiezers in de Jem Builder en Visual Builder wijzigen. U kan hier alle kleuren instellen die nodig zijn voor het aanpassen van uw thema, zodat de dezelfde kleuren beschikbaar zullen zijn tijdens het hele bouwproces.

 

1.5 Grab the first post image / Pak de eerste gepubliceerde afbeelding

English

By default thumbnail images are created using custom fields. However, if you would rather use the images that are already in your post for your thumbnail (and bypass using custom fields) you can activate this option. Once activated, thumbnail images will be generated automatically using the first image in your post. The image must be hosted on your own server.

Nederlands

Standaard worden thumbnailafbeeldingen gemaakt met aangepaste velden. Als u echter liever de afbeeldingen gebruikt die al in uw bericht staan voor uw thumbnail (en omzeilt met aangepaste velden), dan kan u deze optie activeren. Zodra de thumbnailafbeeldingen zijn geactiveerd, worden ze automatisch gegenereerd met behulp van de eerste afbeelding in je bericht. De afbeelding moet op uw eigen server worden gehost.

 

1.6 Blog Style Mode / Blogstijlmodus

English

By default, the theme truncates your posts on index/homepages automatically to create post previews. If you would rather show your posts in full on index pages like a traditional blog then you can activate this feature.

Nederlands

Standaard worden in het thema je berichten afgekapt op de index/homepagina om zo automatisch berichtenpreviews te maken. Als u liever uw berichten volledig wilt weergeven op de indexpagina’s, zoals een traditionele blog. Dan kan u deze functie activeren.

 

1.7 Shop Page & Category Page Layout for WooCommerce / Winkelpagina & categoriepagina layout voor WooCommerce

English

If you will be using WooCommerce integration, you can define which layout you want your shop to use on product and product category pages.

Nederlands

Als u de WooCommerce integratie gebruikt, dan kan u bepalen welke layout u uw winkel wilt laten gebruiken op de pagina’s met produkt en produkttcategorie.

1.8 Google API Key / Google API-sleutel

English

The Maps module uses the Google Maps API and requires a valid Google API Key to function. Before using the map module, please make sure you have added your API key here.

Nederlands

De kaartmodule maakt gebruik van de Google Maps API en vereist een geldige Google API sleutel om te kunnen functioneren. Voordat u de kaartmodule gebruikt, moet u ervoor zorgen dat u uw API-sleutel hier hebt toegevoegd.

1.9 Enqueue Google Maps Script / Google Maps Script inschrijven

English

Disable this option to remove the Google Maps API script from your Jem Builder Pages. This may improve compatibility with third-party plugins that also enqueue this script.

Please Note: Modules that rely on the Google Maps API in order to function properly, such as the Maps and Fullwidth Maps Modules, will still be available but will not function while this option is disabled (unless you manually add Google Maps API script).

Nederlands

Schakel deze optie uit om het Google Maps API script uit uw Jem Builder pagina’s te verwijderen. Dit kan de compatibiliteit met plug ins van derden verbeteren die ook dit script in de wachtrij plaatsen.

Let op: modules die afhankelijk zijn van de Google Maps API om goed te kunnen functioneren (zoals de Maps- en Fullwidth Maps-modules) zijn nog steeds beschikbaar. Maar werken niet terwijl deze optie is uitgeschakeld (tenzij u handmatig het API-script van Google Maps toevoegt).

1.10 Social Media Icons / Pictogrammen voor sociale media

English

Jem places your social media links inside of your footer. Here you can control which social media icons you wish to display and where you would like them to link to.

Nederlands

Jem plaatst uw sociale media links in je voetnoot. Hier kan u bepalen welke sociale media iconen u wilt weergeven en waar u ze naartoe wilt linken.

1.11 Number of Products displayed on WooCommerce archive pages / Aantal producten dat wordt weergegeven op archiefpagina's van WooCommerce

English

Here you can designate how many WooCommerce products are displayed on the archive page. This option works independently from the Settings > Reading options in wp-admin.

Nederlands

Hier kan u aangeven hoeveel WooCommerce producten worden weergegeven op de archiefpagina. Deze optie werkt onafhankelijk van de instellingen > Leesopties in wp admin.

1.12 Numbers of posts per page / Aantal berichten per pagina

English

Define how many posts you would like to be displayed when a user visits a Category Page, an Archive Page, Search Results Page, or Tag Page.

Nederlands

Bepaal hoeveel berichten je wilt weergeven wanneer een gebruiker een rubriekspagina, een archiefpagina, een pagina met zoekresultaten of een tagpagina bezoekt.

1.13 Date Format / Datumnotatie

English

This option allows you to change how your dates are displayed. 

Nederlands

Met deze optie kan u de weergave van uw datums wijzigen.

1.14 Use excerpts when defined / Fragmenten gebruiken wanneer gedefinieerd

English

This will enable the use of excerpts in posts or pages.

Nederlands

Dit zal het gebruik van korte fragmenten in berichten of pagina’s mogelijk maken.

1.15 Responsive shortcodes / Responsieve shortcodes

English

This option enables shortcodes to respond to various screen sizes

Nederlands

Met deze optie kunnen shortcodes reageren op verschillende schermformaten

1.16 Google Fonts subsets / Subgroepen van Google Fonts

English

This will enable Google Fonts for Non-English languages.

Nederlands

Hiermee kunnen Google Fonts voor niet Engelse talen worden ingeschakeld.

1.17 Back To Top Button / Terug naar het bovenste knop

English

This gives you the option to display a Back To Top Button (at the bottom right of your page) while scrolling.

Nederlands

Dit geeft je de mogelijkheid om een “terug naar boven” knop (rechtsonder op je pagina) weer te geven tijdens het scrollen.

1.18 Smooth Scrolling / Vloeiend scrollen

English

This will enable the smooth scrolling with mouse wheel. Smooth Scrolling is also especially useful when using anchor links to link to specific areas of the page.

Nederlands

Dit zal het vlotte scrollen met het muiswiel toelaten. Vloeiend scrollen is vooral handig bij het gebruik van ankerkoppelingen te linken naar specifieke gebieden van de pagina.

1.19 Custom CSS / Aangepaste CSS

English

This is where you can enter any custom css to customize your site. For extensive CSS modifications, we recommend that you always use a child theme.

Nederlands

Dit is waar u elke aangepaste css kan invoeren om uw site aan te passen. Voor uitgebreide CSS aanpassingen raden we u aan altijd een subthema te gebruiken.

2. Navigation > Pages – Navigatie> Pagina’s

2.1 Exclude pages from the Navigation Bar / Pagina's uitsluiten van de navigatiebalk

English

All of your existing pages will appear in this window. Every new page will appear in your navigation by default. You can uncheck any page here if you wish to not display a specific page or pages.

Nederlands

Al uw bestaande pagina’s worden in dit venster weergegeven. Elke nieuwe pagina wordt standaard in uw navigatie weergegeven. U kan hier elke pagina uitvinken indien u een pecifieke pagina of pagina’s niet wenst weergeven.

2.2 Show Dropdown Menus / Vervolgkeuzemenu's weergeven

English

If you would like to remove the dropdown menus from the page’s navigation bar, disable this feature.

Nederlands

Als u de vervolgkeuzemenu’s uit de navigatiebalk van de pagina wilt verwijderen, schakelt dan deze functie uit.

2.3 Display Home Link / Link naar start weergeven

English

By default, the theme creates a Home link that, when clicked, leads back to your blog’s homepage. If, however, you are using a static homepage and have already created a page called Home to use, this will result in a duplicate link. In this case, you should disable this feature to remove the link.

Nederlands

Standaard maakt het thema een Home link, wanneer erop wordt geklikt dan leid deze terug naar de startpagina van uw blog. Als u echter een statische startpagina gebruikt en al een pagina met de naam Home hebt gemaakt om te gebruiken, dan resulteert dit in een dubbele link. In dit geval moet u deze functie uitschakelen om de link te verwijderen.

2.4 Sort Pages Links / Paginalink sorteren

English

Choose how page links should be sorted here.

Nederlands

Kies hier hoe de paginalinken moeten worden gesorteerd.

2.5 Order Page Links by Ascending/Descending - Sorteer pagina linken volgens oplopend/aflopend

English

Further, specify in which order your sorted page links should appear.

Nederlands

Geef verder op in welke volgorde de gesorteerde paginalinks moeten worden weergegeven.

2.6 Number of dropdown tiers shown / Aantal weergegeven vervolgkeuzeniveaus

English

This option allows you to control how many tiers your page’s dropdown menu has. Increasing the number allows for additional menu items to be shown.

Nederlands

Met deze optie kan u bepalen hoeveel lagen het vervolgkeuzemenu van uw pagina heeft. Als u het aantal verhoogt, kunnen extra menu items worden weergegeven.

3. Navigation > Categories – Navigatie> Categorieën

3.1 Exclude Categories from the Navigation Bar / Categorieën uitsluiten van de navigatiebalk

English

All of your existing categories will appear in this window. Every new category will appear in your navigation by default. You can uncheck any category page here if you wish to not display a specific category or categories.

Nederlands

Alle bestaande categorieën worden in dit venster weergegeven. Elke nieuwe categorie wordt standaard in uw navigatie weergegeven. U kan hier een categoriepagina uitvinken als u geen specifieke categorie of categorieën wilt weergeven.

3.2 Show Dropdown Menus / Vervolgkeuzemenu's weergeven

English

If you would like to remove the dropdown menus from the categories navigation bar disable this feature.

Nederlands

Als u de vervolgkeuzemenu’s uit de navigatiebalk voor categorieën wilt verwijderen dan schakelt u deze functie uit.

 

3.3 Hide Empty Categories / Lege rubrieken verbergen

English

If a category has been made but is not being used by any posts, you can choose whether or not to display it in your navigation. By default, empty categories are hidden.

Nederlands

Als er een categorie is gemaakt, maar niet wordt gebruikt door berichten. Dan kan u kiezen of u deze wel of niet wilt weergeven in uw navigatie. Standaard worden lege categorieën verborgen.

3.4 Number of Dropdown Tiers Shown / Aantal weergegeven dropdown velden

English

This option allows you to control how many tiers your page’s dropdown menu has. Increasing the number allows for additional menu items to be shown.

Nederlands

Met deze optie kan u bepalen hoeveel lagen het vervolgkeuzemenu van uw pagina heeft. Als u het aantal verhoogt, kunnen extra menu items worden weergegeven.

3.5 Sort Category Links / Categorie link sorteren

English

Choose how category links should be sorted here.

Nederlands

Kies hier hoe categorie linken moeten worden gesorteerd.

3.6 Order Category Links by Ascending/Descending - Categorie link sorteren volgens oplopend/aflopend

English

Further, specify in which order your sorted category links should appear.

Nederlands

Bepaal in welke volgorde uw gesorteerde categorie linken moeten worden weergegeven.

4. Navigation > General / Navigatie> Algemeen

4.1 Disable top tier dropdown menu links / Vervolgkeuzelijstkoppelingen op bovenste lagen uitschakelen

English

In some cases, users will want to create parent categories or links as placeholders to hold a list of child links or categories. In this case, it is not desirable to have the parent links lead anywhere, but instead merely serve an organizational function. Enabling these options will remove the links from all parent pages/categories so that they don’t lead anywhere when clicked.

Nederlands

In sommige gevallen willen gebruikers bovenliggende categorieën of koppelingen maken als tijdelijke aanduidingen om een lijst met onderliggende koppelingen of -categorieën te bevatten. In dit geval is het niet wenselijk om de bovenliggende links overal te laten leiden, maar in plaats daarvan alleen een organisatorische functie te vervullen. Als u deze opties inschakelt, worden de koppelingen uit alle bovenliggende pagina’s\\/categorieën verwijderd, zodat ze nergens naartoe leiden wanneer er op wordt geklikt.

4.2 Alternative scroll-to-anchor method / Alternatieve methode van scroll naar anchor

English

Sometimes when using the CSS ID of a section to link directly to it from another page, the page’s final scroll position can be inaccurate. Enable this option to use an alternative method for scrolling to anchors which can be more accurate than the default method in some cases.

Nederlands

Wanneer u de CSS ID van een sectie gebruikt om er rechtstreeks vanaf een andere pagina naar te linken, dan kan het gebeuren dat de uiteindelijke schuifpositie van de pagina onjuist is. Schakel deze optie in om een alternatieve methode te gebruiken om naar anchors te schuiven die in sommige gevallen nauwkeuriger kunnen zijn dan de standaardmethode.

5. Layout Settings / Indelingsinstellingen

Single Post Layout / Indeling voor één bericht

5.1 Choose Which Items to display in the post info section / Kiezen welke objecten u wilt weergeven in de sectie berichtinfo


English

Here you can choose which items appear in the post info section on single post pages. This is the area, usually below the post title, which displays basic information about your post. The highlighted items shown below will appear.

Nederlands

Hier kan u kiezen welke items worden weergegeven in de sectie berichteninfo op de pagina’s met één bericht. Dit is het gebied, meestal onder de posttitel die de basisinformatie over uw bericht toont. De gemarkeerde items hieronder worden weergegeven.

5.2 Show Comments on posts / Reacties op berichten weergeven

English

You can disable this option if you want to remove the comments and comment form from single post pages.

Nederlands

U kan deze optie uitschakelen als u de opmerkingen en het reactieformulier wilt verwijderen van pagina’s met één bericht.

5.3 Place Thumbs on Posts / Thumbs op berichten plaatsen

English

By default thumbnails are placed at the beginning of your post on single post pages. If you would like to remove this initial thumbnail image to avoid repetition simply disable this option.

Nederlands

Standaard worden de thumbnails aan het begin van je bericht op enkele postpagina’s geplaatst. Als u deze eerste thumbnails wilt verwijderen om herhaling te voorkomen, schakelt u deze optie eenvoudig uit.

6. Single Page Layout / Indeling voor één pagina

6.1 Place Thumbs on Pages / Duimen op pagina's plaatsen

English

By default thumbnails are not placed on pages (they are only used on posts). However, if you want to use thumbnails on posts you can! Just enable this option.

Nederlands

Standaard worden thumbnails niet op pagina’s geplaatst (ze worden alleen gebruikt op berichten). Echter, als je thumbnails wilt gebruiken op uw berichten dan kan dit! Schakel deze optie in.

6.2 Show Comments on Pages / Opmerkingen op pagina's weergeven

English

By default comments are not placed on pages, however, if you would like to allow people to comment on your pages simply enable this option.

Nederlands

Standaard worden opmerkingen niet op pagina’s geplaatst, maar als u wilt toestaan dat mensen commentaar geven op uw pagina’s. Dan schakelt u deze optie gewoon in.

7. Layout General Settings / Algemene indelingsinstellingen

7.1 Post Info Section / Sectie Post info


English

Here you can choose which items appear in the postinfo section on pages. This is the area, usually below the post title, which displays basic information about your post. The highlighted items shown below will appear.

Nederlands

Hier kan u kiezen welke items worden weergegeven in de sectie post info op de pagina’s. Dit is het gebied, meestal onder de post titel, die basisinformatie over uw bericht toont. De gemarkeerde items hieronder worden weergegeven.

7.2 Show Thumbs on Index pages / Thumbs weergeven op indexpagina's

English

Enable this option to show thumbnails on Index Pages.

Nederlands

Schakel deze optie in om thumbnails op indexpagina’s weer te geven.

8. Ad Management / Advertentiebeheer

8.1 Enable Single Post 468×60 banner / Banner Voor één bericht 468×60 inschakelen

English

Enabling this option will display a 468×60 banner ad on the bottom of your post pages below the single post content. If enabled you must fill in the banner image and destination url below.

Nederlands

Als u deze optie inschakelt, wordt een banneradvertentie van 468×60 weergegeven onder de inhoud van één bericht onder uw berichtpagina’s. Als dit is ingeschakeld, moet u de onderstaande bannerafbeelding en bestemmingsurl invullen.

8.2 Input 468×60 advertisement banner image / Afbeelding van de advertentiebanner invoer 468×60

English

Here you can provide 468×60 banner image url.

Nederlands

Hier kan u de 468 × 60 banner afbeelding url toevoegen.

8.3 Input 468×60 advertisement destination url / Invoer 468×60 advertentiebestemming url

English

Here you can provide 468×60 banner destination url.

Nederlands

Hier kan u de 468 × 60 banner bestemmings url toevoegen.

8.4 Input 468×60 adsense code / Invoer 468×60 adsense code

English

Place your adsense code here.

Nederlands

Plaats hier uw adsense code.

9. SEO > Index Page SEO / SEO> Index Pagina SEO

9.1 Enable canonical URL’s / Canonieke URL's inschakelen

English

Canonicalization helps to prevent the indexing of duplicate content by search engines, and as a result, may help avoid duplicate content penalties and pagerank degradation. Some pages may have different URL’s all leading to the same place. For example domain.com, domain.com/index.html, and www.domain.com are all different URLs leading to your homepage. From a search engine’s perspective these duplicate URLs, which also occur often due to custom permalinks, may be treaded individually instead of as a single destination. Defining a canonical URL tells the search engine which URL you would like to use officially. The theme bases its canonical URLs off your permalinks and the domain name defined in the settings tab of wp-admin.

Nederlands

Canonicalization helpt om te voorkomen dat de indexering van dubbele inhoud door zoekmachines, en als gevolg daarvan, kan helpen voorkomen dat dubbele inhoud sancties en pagerank degradatie. Sommige pagina’s hebben mogelijk verschillende URL’s die allemaal naar dezelfde plaats leiden. Bijvoorbeeld domain.com, domain.com\/index.html en www.domain.com zijn allemaal verschillende URL’s die naar uw startpagina leiden. Vanuit het perspectief van een zoekmachine kunnen deze dubbele URL’s, die ook vaak voorkomen als gevolg van aangepaste permalinks, individueel worden betreden in plaats van als één bestemming. Het definiëren van een canonieke URL vertelt de zoekmachine welke URL u officieel wilt gebruiken. Het thema baseert zijn canonieke URL’s op uw permalinks en de domeinnaam gedefinieerd in het tabblad Instellingen van wp-admin.

9.2 Enable meta descriptions / Metabeschrijvingen inschakelen

English

Check this box if you want to display meta descriptions on category/archive pages. The description is based off the category description you choose when creating/editing your category in wp-admin.

Nederlands

Schakel dit selectievakje in als u metabeschrijvingen wilt weergeven op categorie-\/archiefpagina’s. De beschrijving is gebaseerd op de categoriebeschrijving die u kiest bij het maken\/bewerken van uw categorie in wp-admin.

9.3 Choose title autogeneration method / Titelmethode voor automatisch genereren kiezen

English

Here you can choose how your titles on index pages are generated. You can change which order your blog name and index title are displayed, or you can remove the blog name from the title completely.

Nederlands

Hier u kiezen hoe uw titels op indexpagina’s worden gegenereerd. U wijzigen welke volgorde uw blognaam en indextitel worden weergegeven, of u de blognaam volledig uit de titel verwijderen.

9.4 Define a character to separate BlogName and Post title / Een teken definiëren om de titel BlogNaam en Bericht te scheiden

English

Here you can change which character separates your blog title and index page name when using autogenerated post titles. Common values are | or –

Nederlands

Hier u wijzigen welk teken uw blogtitel en indexpaginanaam scheidt bij het gebruik van automatisch gegenereerde posttitels. Gemeenschappelijke waarden zijn | of –

10. SEO > Single Post Page SEO 

10.1 Enable custom titles / Aangepaste titels inschakelen

English

By default the theme creates post titles based on the title of your post and your blog name. If you would like to make your meta title different than your actual post title you can define a custom title for each post using custom fields. This option must be enabled for custom titles to work, and you must choose a custom field name for your title below.

Nederlands

Standaard maakt het thema posttitels op basis van de titel van je bericht en je blognaam. Als je je metatitel anders wilt maken dan je werkelijke titel, kun je voor elk bericht een aangepaste titel definiëren met behulp van aangepaste velden. Deze optie moet zijn ingeschakeld om aangepaste titels te laten werken en u moet hieronder een aangepaste veldnaam voor uw titel kiezen.

10.2 Enable custom description / Aangepaste beschrijving inschakelen

English

If you would like to add a meta description to your post you can do so using custom fields. This option must be enabled for descriptions to be displayed on post pages. You can add your meta description using custom fields based off the custom field name you define below.

Nederlands

Als je een metabeschrijving aan je bericht wilt toevoegen, kun je dat doen met behulp van aangepaste velden. Deze optie moet zijn ingeschakeld om beschrijvingen op postpagina’s weer te geven. U uw metabeschrijving toevoegen met aangepaste velden op basis van de aangepaste veldnaam die u hieronder definieert.

10.3 Enable custom keywords / Aangepaste zoekwoorden inschakelen

English

If you would like to add meta keywords to your post you can do so using custom fields. This option must be enabled for keywords to be displayed on post pages. You can add your meta keywords using custom fields based off the custom field name you define below.

Nederlands

Als je metazoekwoorden aan je bericht wilt toevoegen, kun je dat doen met behulp van aangepaste velden. Deze optie moet zijn ingeschakeld om zoekwoorden weer te geven op postpagina’s. U uw metazoekwoorden toevoegen met aangepaste velden op basis van de aangepaste veldnaam die u hieronder definieert.

10.4 Enable canonical URL’s / Canonieke URL's inschakelen

English

Canonicalization helps to prevent the indexing of duplicate content by search engines, and as a result, may help avoid duplicate content penalties and pagerank degradation. Some pages may have different URL’s all leading to the same place. For example domain.com, domain.com/index.html, and www.domain.com are all different URLs leading to your homepage. From a search engine’s perspective these duplicate URLs, which also occur often due to custom permalinks, may be treated individually instead of as a single destination. Defining a canonical URL tells the search engine which URL you would like to use officially. The theme bases its canonical URLs off your permalinks and the domain name defined in the settings tab of wp-admin.

Nederlands

Canonicalization helpt om te voorkomen dat de indexering van dubbele inhoud door zoekmachines, en als gevolg daarvan, kan helpen voorkomen dat dubbele inhoud sancties en pagerank degradatie. Sommige pagina’s hebben mogelijk verschillende URL’s die allemaal naar dezelfde plaats leiden. Bijvoorbeeld domain.com, domain.com\/index.html en www.domain.com zijn allemaal verschillende URL’s die naar uw startpagina leiden. Vanuit het perspectief van een zoekmachine kunnen deze dubbele URL’s, die ook vaak voorkomen als gevolg van aangepaste permalinks, individueel worden behandeld in plaats van als één bestemming. Het definiëren van een canonieke URL vertelt de zoekmachine welke URL u officieel wilt gebruiken. Het thema baseert zijn canonieke URL’s op uw permalinks en de domeinnaam gedefinieerd in het tabblad Instellingen van wp-admin.

10.5 Custom field Name to be used for title / Aangepaste veldnaam die moet worden gebruikt voor de titel

English

When you define your title using custom fields you should use this value for the custom field Name. The Value of your custom field should be the custom title you would like to use.

Nederlands

Wanneer u uw titel definieert met aangepaste velden, moet u deze waarde gebruiken voor de aangepaste veldnaam. De waarde van uw aangepaste veld moet de aangepaste titel zijn die u wilt gebruiken.

10.6 Custom field Name to be used for description / Aangepaste veldnaam die moet worden gebruikt voor beschrijving

English

When you define your meta description using custom fields you should use this value for the custom field Name. The Value of your custom field should be the custom description you would like to use.

Nederlands

Wanneer u uw metabeschrijving definieert met aangepaste velden, moet u deze waarde gebruiken voor de aangepaste veldnaam. De waarde van uw aangepaste veld moet de aangepaste beschrijving zijn die u wilt gebruiken.

10.7 Custom field Name to be used for keywords / Aangepaste veldnaam voor trefwoorden

English

When you define your keywords using custom fields you should use this value for the custom field Name. The Value of your custom field should be the meta keywords you would like to use, separated by commas.

Nederlands

Wanneer u uw zoekwoorden definieert met aangepaste velden, moet u deze waarde gebruiken voor de aangepaste veldnaam. De waarde van uw aangepaste veld moet de metazoekwoorden zijn die u wilt gebruiken, gescheiden door komma’s.

10.8 If custom titles are disabled, choose autogeneration method / Als aangepaste titels zijn uitgeschakeld, kiest u de methode autogeneratie

English

If you are not using custom post titles you can still have control over how your titles are generated. Here you can choose which order you would like your post title and blog name to be displayed, or you can remove the blog name from the title completely.

Nederlands

Als je geen aangepaste posttitels gebruikt, kun je nog steeds controle hebben over hoe je titels worden gegenereerd. Hier u kiezen welke volgorde u wilt dat uw posttitel en blognaam worden weergegeven, of u de blognaam volledig uit de titel verwijderen.

10.9 Define a character to separate BlogName and Post title / Een teken definiëren om de titel BlogNaam en Bericht te scheiden

English

Here you can change which character separates your blog title and post name when using autogenerated post titles. Common values are | or –

Nederlands

Hier u wijzigen welk teken uw blogtitel en postnaam scheidt bij het gebruik van automatisch gegenereerde posttitels. Gemeenschappelijke waarden zijn | of –

11. SEO > Homepage SEO / SEO> Startpagina SEO

11.1 Enable custom title / Aangepaste titel inschakelen

English

By default the theme uses a combination of your blog name and your blog description, as defined when you created your blog, to create your homepage titles. However if you want to create a custom title then simply enable this option and fill in the custom title field below.

Nederlands

Standaard gebruikt het thema een combinatie van uw blognaam en uw blogbeschrijving, zoals gedefinieerd wanneer u uw blog hebt gemaakt, om uw startpaginatitels te maken. Als u echter een aangepaste titel wilt maken, schakelt u deze optie eenvoudig in en vult u het onderstaande aangepaste titelveld in.

11.2 Enable meta description / Metabeschrijving inschakelen

English

By default the theme uses your blog description, as defined when you created your blog, to fill in the meta description field. If you would like to use a different description then enable this option and fill in the custom description field below.

Nederlands

Standaard gebruikt het thema uw blogbeschrijving, zoals gedefinieerd toen u uw blog maakte, om het veld metabeschrijving in te vullen. Als u een andere beschrijving wilt gebruiken, schakelt u deze optie in en vul hieronder het aangepaste beschrijvingsveld in.

11.3 Enable meta keywords / Metatrefwoorden inschakelen

English

By default the theme does not add keywords to your header. Most search engines don’t use keywords to rank your site anymore, but some people define them anyway just in case. If you want to add meta keywords to your header then enable this option and fill in the custom keywords field below.

Nederlands

Standaard voegt het thema geen trefwoorden toe aan uw koptekst. De meeste zoekmachines gebruiken geen zoekwoorden meer om uw site te rangschikken, maar sommige mensen definiëren ze toch voor het geval dat. Als u metazoekwoorden aan uw koptekst wilt toevoegen, schakelt u deze optie in en vult u het onderstaande veld aangepaste zoekwoorden in.

11.4 Enable canonical URL’s / Canonieke URL's inschakelen

English

Canonicalization helps to prevent the indexing of duplicate content by search engines, and as a result, may help avoid duplicate content penalties and pagerank degradation. Some pages may have different URLs all leading to the same place. For example domain.com, domain.com/index.html, and www.domain.com are all different URLs leading to your homepage. From a search engine’s perspective these duplicate URLs, which also occur often due to custom permalinks, may be treated individually instead of as a single destination. Defining a canonical URL tells the search engine which URL you would like to use officially. The theme bases its canonical URLs off your permalinks and the domain name defined in the settings tab of wp-admin.

Nederlands

Canonicalization helpt om te voorkomen dat de indexering van dubbele inhoud door zoekmachines, en als gevolg daarvan, kan helpen voorkomen dat dubbele inhoud sancties en pagerank degradatie. Sommige pagina’s hebben mogelijk verschillende URL’s die allemaal naar dezelfde plaats leiden. Bijvoorbeeld domain.com, domain.com\/index.html en www.domain.com zijn allemaal verschillende URL’s die naar uw startpagina leiden. Vanuit het perspectief van een zoekmachine kunnen deze dubbele URL’s, die ook vaak voorkomen als gevolg van aangepaste permalinks, individueel worden behandeld in plaats van als één bestemming. Het definiëren van een canonieke URL vertelt de zoekmachine welke URL u officieel wilt gebruiken. Het thema baseert zijn canonieke URL’s op uw permalinks en de domeinnaam gedefinieerd in het tabblad Instellingen van wp-admin.

11.5 Homepage custom title (if enabled) / Aangepaste titel op startpagina (indien ingeschakeld)

English

If you have enabled custom titles you can add your custom title here. Whatever you type here will be placed between the < title >< /title > tags in header.php.

Nederlands

Als je aangepaste titels hebt ingeschakeld, kun je hier je aangepaste titel toevoegen. Wat je hier ook typt, wordt geplaatst tussen de <titel><\/title> tags in header.php.

11.6 Homepage meta description (if enabled) / Metabeschrijving van startpagina (indien ingeschakeld)

English

If you have enabled meta descriptions you can add your custom description here.

Nederlands

Als u metabeschrijvingen hebt ingeschakeld, u hier uw aangepaste beschrijving toevoegen.

11.7 Homepage meta keywords (if enabled) / Meta-trefwoorden voor homepages (indien ingeschakeld)

English

If you have enabled meta keywords you can add your custom keywords here. Keywords should be separated by commas. For example: wordpress,themes,templates,elegant.

Nederlands

Als u metazoekwoorden hebt ingeschakeld, u hier uw aangepaste zoekwoorden toevoegen. Trefwoorden moeten worden gescheiden door komma’s. Bijvoorbeeld: wordpress, thema’s, sjablonen, elegant.

11.8 If custom titles are disabled, choose autogeneration method / Als aangepaste titels zijn uitgeschakeld, kiest u de methode autogeneratie

English

If you are not using custom post titles you can still have control over how your titles are generated. Here you can choose which order you would like your post title and blog name to be displayed, or you can remove the blog name from the title completely.

Nederlands

Als je geen aangepaste posttitels gebruikt, kun je nog steeds controle hebben over hoe je titels worden gegenereerd. Hier u kiezen welke volgorde u wilt dat uw posttitel en blognaam worden weergegeven, of u de blognaam volledig uit de titel verwijderen.

11.9 Define a character to separate BlogName and Post title / Een teken definiëren om de titel BlogNaam en Bericht te scheiden

English

Here you can change which character separates your blog title and post name when using autogenerated post titles. Common values are | or –

Nederlands

Hier u wijzigen welk teken uw blogtitel en postnaam scheidt bij het gebruik van automatisch gegenereerde posttitels. Gemeenschappelijke waarden zijn | of –

12. Integration / Integratie

12.1 The integrate tab / Het tabblad Integreren

English

The integrate tab is great for adding third party code to certain areas of the theme. Code can be added to your websites head and body, as well as before and after each post. For example, if you need to add a tracking code to your website (such as google analytics), but are unsure which PHP file to edit in order to add the code to the < body > of your website, you can simply input this code into the “body” field of the Integration tab.

Nederlands

Het tabblad Integreren is ideaal voor het toevoegen van code van derden aan bepaalde gebieden van het thema. Code kan worden toegevoegd aan uw websites hoofd en lichaam, evenals voor en na elke post. Als u bijvoorbeeld een trackingcode aan uw website moet toevoegen (zoals google analytics), maar niet zeker weet welk PHP-bestand u moet bewerken om de code toe te voegen aan de <body> van uw website, u deze code eenvoudig invoeren in het veld ‘body’ van het tabblad Integratie.

12.2 Enable header code / Kopcode inschakelen

English

Disabling this option will remove the header code below from your blog. This allows you to remove the code while saving it for later use.

Nederlands

Als u deze optie uitschakelt, wordt de onderstaande koptekstcode van uw blog verwijderd. Hiermee u de code verwijderen terwijl u deze opslaat voor later gebruik.

12.3 Enable body code / Hoofdcode inschakelen

English

Disabling this option will remove the body code below from your blog. This allows you to remove the code while saving it for later use.

Nederlands

Als u deze optie uitschakelt, wordt de onderstaande hoofdcode van uw blog verwijderd. Hiermee u de code verwijderen terwijl u deze opslaat voor later gebruik.

12.4 Enable single top code / Eén topcode inschakelen

English

Disabling this option will remove the single top code below from your blog. This allows you to remove the code while saving it for later use.

Nederlands

Als u deze optie uitschakelt, wordt de enkele code hieronder van uw blog verwijderd. Hiermee u de code verwijderen terwijl u deze opslaat voor later gebruik.

12.5 Enable single bottom code / Eén onderste code inschakelen

English

Disabling this option will remove the single bottom code below from your blog. This allows you to remove the code while saving it for later use.

Nederlands

Als u deze optie uitschakelt, wordt de onderstaande code met één ondercode van uw blog verwijderd. Hiermee u de code verwijderen terwijl u deze opslaat voor later gebruik.

12.6 Add code to the < head > of your blog / Code toevoegen aan het van je blog

English

Any code you place here will appear in the head section of every page of your blog. This is useful when you need to add javascript or css to all pages.

Nederlands

Elke code die u hier plaatst, wordt weergegeven in het hoofdgedeelte van elke pagina van uw blog. Dit is handig wanneer u javascript of css aan alle pagina’s moet toevoegen.

12.7 Add code to the < body > (good for tracking codes such as google analytics) / Code toevoegen aan de(goed voor het bijhouden van codes zoals google analytics)

English

Any code you place here will appear in body section of all pages of your blog. This is useful if you need to input a tracking pixel for a state counter such as Google Analytics.

Nederlands

Alle code die u hier plaatst, wordt weergegeven in het hoofdgedeelte van alle pagina’s van uw blog. Dit is handig als u een trackingpixel moet invoeren voor een statusteller zoals Google Analytics.

12.8 Add code to the top of your posts / Code toevoegen aan de bovenkant van je berichten

English

Any code you place here will be placed at the top of all single posts. This is useful if you are looking to integrating things such as social bookmarking links.

Nederlands

Elke code die u hier plaatst, wordt bovenaan alle afzonderlijke berichten geplaatst. Dit is handig als u op zoek bent naar het integreren van dingen zoals sociale bookmarking links.

12.9 Add code to the bottom of your posts, before the comments / Code toevoegen aan de onderkant van je berichten, voordat de opmerkingen

English

Any code you place here will be placed at the top of all single posts. This is useful if you are looking to integrating things such as social bookmarking links.

Nederlands

Elke code die u hier plaatst, wordt bovenaan alle afzonderlijke berichten geplaatst. Dit is handig als u op zoek bent naar het integreren van dingen zoals sociale bookmarking links.

13. Using The Jem Mobile Customizer Settings / De instellingen voor de Mobiele Jem-customizer gebruiken

13.1 Adjust The Layout For Mobile Devices / De indeling voor mobiele apparaten aanpassen

English

One of the Theme Customizer’s great features is that it allows you to adjust font sizes on spacing specifically for different mobile devices. You can assign unique text sizes and spacing values for smartphones and tablets, adjusting these settings independently from the general settings applied to desktop viewers.

To customize your mobile styles you must first enter the Theme Customizer by clicking the Jem > Theme Customizer link within your WordPress Dashboard. Next look for the Mobile Styles panel and open it to reveal the mobile styling options. You will notice 3 sections within the Mobile Styles panel: Tablet, Phone and Mobile Menu.

Nederlands

Een van de geweldige functies van theme Customizer is dat u de tekengrootten specifiek voor verschillende mobiele apparaten aanpassen op afstand. U unieke tekstformaten en spatiëringswaarden toewijzen voor smartphones en tablets en deze instellingen onafhankelijk van de algemene instellingen die op bureaubladkijkers worden toegepast, aanpassen.

Als u uw mobiele stijlen wilt aanpassen, moet u eerst de thema-aan-werklijst invoeren door op de koppeling Jem> Thema aanpassen in uw WordPress-dashboard te klikken. Kijk vervolgens voor het paneel Mobiele stijlen en open het om de mobiele stylingopties te onthullen. U ziet 3 secties in het deelvenster Mobiele stijlen: Tablet, Telefoon en Mobiel Menu.

13.2 Tablet

English

Here you can adjust the styles seen by viewers on tablet-sized screens. You can adjust your font sizes, including body and header fonts, as well as your website spacing, such as the spacing between rows and sections.

Nederlands

Hier u de stijlen die kijkers zien op schermen ter grootte van tablets aanpassen. U uw tekengrootten, inclusief hoofd- en koptekstlettertypen, en de afstand van uw website aanpassen, zoals de afstand tussen rijen en secties.

13.3 Phone / Telefoon

English

Here you can adjust the styles seen by viewers on phone-sized screens. You can adjust your font sizes, including body and header fonts, as well as your website spacing, such as the spacing between rows and sections.

Nederlands

Hier u de stijlen die door kijkers op telefoon-sized schermen worden gezien aanpassen. U uw tekengrootten, inclusief hoofd- en koptekstlettertypen, en de afstand van uw website aanpassen, zoals de afstand tussen rijen en secties.

13.4 Mobile Menu / Mobiel menu

English

When the main mobile breakpoint is reached, the navigation menu appearance changes to a more standard mobile-style. This menu is seen by viewers on phones and tablets. Here you can adjust the appearance of this mobile menu, overriding the general styles chosen for your Primary Navigation bar within the Header & Navigation panel of the Theme Customizer.

Nederlands

Wanneer het belangrijkste mobiele breekpunt is bereikt, verandert de weergave van het navigatiemenu in een meer standaard mobiele stijl. Dit menu wordt gezien door kijkers op telefoons en tablets. Hier kun je het uiterlijk van dit mobiele menu aanpassen, waarin je de algemene stijlen overtreedt die zijn gekozen voor je primaire navigatiebalk in het deelvenster Kop- & navigatie van het thema Customizer.

14. The Jem Module Customizer / De Jem Module Customizer

14.1 Customize The Appearance Of Each Jem Module / Het uiterlijk van elke Jem-module aanpassen

English

In addition to the Theme Customizer, we have also introduced the Module Customizer. The Module Customizer has styling options that can be used to adjust every single Jem module available! If there is something bothering you about the appearance of a particular module, and you would like to adjust the appearance of that module on your entire site, The Module Customizer is you new best friend. The access the Module Customizer, click the Jem > Module Customizer link in your WordPress Dashboard. When you open the customizer, you will notice individual panels for each of the Jem Modules. To adjust the appear`ance of a module, open the panel to reveal the available settings.

Nederlands

Naast het thema Customizer hebben we ook de Module Customizer geïntroduceerd. De Module Customizer heeft styling opties die kunnen worden gebruikt om elke beschikbare Jem module aan te passen! Als er iets zit je dwars over het uiterlijk van een bepaalde module, en je wilt het uiterlijk van die module aan te passen op uw hele site, The Module Customizer is je nieuwe beste vriend. Als u toegang krijgt tot module-customizer, klikt u op de koppeling Jem> Module aanpassen in uw WordPress-dashboard. Wanneer u de customizer opent, ziet u afzonderlijke panelen voor elk van de Jem Modules. Als u de weergave van een module wilt aanpassen, opent u het paneel om de beschikbare instellingen weer te geven.

 

14.2 Using The Customizer Controls / De besturingselementen aanpassen gebruiken

English

Most of the module customizer controls are limited to font sizes, style and custom spacing. For additional control, you can use the module’s Design Settings. For small adjustments, however, the Module Customizer is perfect. When you adjust the appearance of a module within the Module Customizer, it will affect all of the modules of that type on your website, which can save you precious time when configuring new modules for each page.

If, for example, you find that the Fullwidth Slider module is too large for your taste, and you would like all of your sliders to be a little smaller, you can adjust the size of the module’s padding using the Module Customizer. Open the Fullwidth Slider panel within the Module Customizer and use the slider controls for “padding” to decreased the overall size of the slider. If there is a slider active on the page you are viewing, you will get a live preview of your adjustments.

Nederlands

De meeste besturingselementen voor module-aan-maatzijn zijn beperkt tot tekengrootten, stijl en aangepaste afstand. Voor extra controle u de ontwerpinstellingen van de module gebruiken. Voor kleine aanpassingen is de Module Customizer echter perfect. Wanneer u het uiterlijk van een module binnen de module-customizer aanpast, heeft dit invloed op alle modules van dat type op uw website, wat u kostbare tijd kan besparen bij het configureren van nieuwe modules voor elke pagina.

Als u bijvoorbeeld vindt dat de schuifregelaar saneren met volledige breedte naar uw smaak te groot is en u wilt dat al uw schuifregelaars iets kleiner zijn, u de grootte van de opvulling van de module aanpassen met behulp van de module customizer. Open het deelvenster Schuifregelaar volledig breed in de moduleaanpassen en gebruik de schuifregelaars voor ‘opvulling’ om de totale grootte van de schuifregelaar te verkleinen. Als er een schuifregelaar actief is op de pagina die u bekijkt, krijgt u een live voorbeeld van uw aanpassingen.

14.3 The Jem Header & Navigation Theme Customizer Settings / De Instellingen voor de Jem Header & Navigation Theme Customizer

English

Easily customize the look & feel, as well as the structure of your header.

Nederlands

Pas eenvoudig de look & feel aan, evenals de structuur van je header.

14.4 Customizing The Header & Navigation Of Your Theme / De header & navigatie van uw thema aanpassen

English

To begin customizing your website’s Header & Navigation, you must first enter the Theme Customizer by clicking on the Jem > Theme Customizer link within your WordPress Dashboard. This will launch the customizer. Next look for the “Header & Navigation” panel. Click the panel to open up the relevant settings and begin customizing.

Nederlands

Als je wilt beginnen met het aanpassen van de Header & Navigation van je website, moet je eerst het Thema Customizer invoeren door op de link Jem> Theme Customizer in je WordPress Dashboard te klikken. Dit zal de customizer lanceren. Kijk vervolgens voor het paneel Kop- & Navigatie. Klik op het deelvenster om de relevante instellingen te openen en te beginnen met aanpassen.

14.5 Header Format / Koptekstindeling

English

Here you can adjust your header’s general format, such as switching between the main layouts modes: Default, Centered, Centered Inline Logo, Slide-in, and Fullscreen. Choosing Centered will place your logo above your navigation menu and centered both within the header. Choosing Centered Inline Logo will place the logo in-line with your nav menu elements, centered between the links. You can also enable Vertical Navigation from within this section, which will create a drastically new look for your site, putting the navigation bar on the left of your content.

Nederlands

Hier u de algemene indeling van uw koptekst aanpassen, zoals schakelen tussen de hoofdindelingen: Standaard, Gecentreerd, Gecentreerd inline-logo, inschuifing en volledig scherm. Als u Centered kiest, plaatst u uw logo boven uw navigatiemenu en gecentreerd beide binnen de koptekst. Als u Centered Inline-logo kiest, wordt het logo in lijn geplaatst met de elementen van het navigatiemenu, gecentreerd tussen de koppelingen. U verticale navigatie ook inschakelen vanuit deze sectie, waardoor uw site drastisch nieuw wordt weergegeven en de navigatiebalk links van uw inhoud wordt geplaatst.

14.6 Primary Menu Bar / Primaire menubalk

English

In this menu you can adjust the size, style and color of your primary navigation menu. This is the large white bar at the top of your page that contains your logo and your primary menu links. Within this panel you can do a lot of things very easily, such as adjust the height of your logo, the background color of the menu bar and the color of your links.

Nederlands

In dit menu u de grootte, stijl en kleur van uw primaire navigatiemenu aanpassen. Dit is de grote witte balk boven aan uw pagina die uw logo en uw primaire menukoppelingen bevat. Binnen dit paneel u heel gemakkelijk een heleboel dingen doen, zoals het aanpassen van de hoogte van uw logo, de achtergrondkleur van de menubalk en de kleur van uw links.

14.7 Make Full Width / De volledige breedte maken

English

This extends the menu the full width of the browser window.

Nederlands

Hiermee wordt het menu de volledige breedte van het browservenster uitgebreid.

14.8 Hide Logo Image / Afbeelding van het logo verbergen

English

If you want, here you can completely hide the logo image from your menu.

Nederlands

Als u wilt, u hier de logoafbeelding volledig verbergen in uw menu.

14.9 Menu Height / Menuhoogte

English

Here you can change the menu height to whatever you want. Although, be careful not to make your menu height too large since you could be wasting valuable real estate on a menu instead of your homepage content.

Nederlands

Hier u de menuhoogte wijzigen in wat u maar wilt. Hoewel, wees voorzichtig niet om uw menu hoogte te groot, omdat je zou kunnen verspillen waardevol onroerend goed op een menu in plaats van uw homepage inhoud.

14.10 Logo Max Height / Logo maximale hoogte

English

Here you can increase or decrease the max width percentage of your logo to make it bigger or smaller.

Nederlands

Hier u het maximale breedtepercentage van uw logo verhogen of verlagen om het groter of kleiner te maken.

14.11 Text Size, Letter Spacing, Font, Font Style, Text Color, Active Link Color / Tekstgrootte, letterafstand, lettertype, tekenstijl, tekstkleur, actieve koppelingskleur

English

These options allow you to customize the menu links.

Nederlands

Met deze opties u de menukoppelingen aanpassen.

14.12 Background Color / Achtergrondkleur

English

This allows you to change the background color of your primary menu.

Nederlands

Hiermee u de achtergrondkleur van uw primaire menu wijzigen.

14.13 Dropdown Menu Settings / Vervolgkeuzemenu-instellingen

English

Your dropdown menu doesn’t have to inherit the style of the main menu. Here you can create a unique design for your dropdown menu. You can even add custom animation when displaying the dropdown menu.

Nederlands

Je vervolgkeuzemenu hoeft de stijl van het hoofdmenu niet te erven. Hier u een uniek ontwerp maken voor uw vervolgkeuzemenu. U zelfs aangepaste animaties toevoegen wanneer u het vervolgkeuzemenu weergeeft.

14.14 Secondary Menu Bar / Secundairmenubalk

English

The secondary menu bar is the smaller of the two navigation bars that appears above your main navigation bar. This menu will not appear unless you have assigned a menu to the secondary menu location. Once enabled a smaller blue menu bar will appear. This panel allows you to customize that menu bar and the text within it, adjusting the background color, text color and text styles.

Nederlands

De secundaire menubalk is kleiner van de twee navigatiebalken die boven de hoofdnavigatiebalk worden weergegeven. Dit menu wordt niet weergegeven, tenzij u een menu hebt toegewezen aan de locatie van het secundairmenu. Zodra ingeschakeld verschijnt er een kleinere blauwe menubalk. Met dit deelvenster u de menubalk en de tekst erin aanpassen en de achtergrondkleur, tekstkleur en tekststijlen aanpassen.

14.15 Fixed Navigation / Vaste navigatie

English

The fixed navigation bar refers to the navigation bar as it becomes fixed to the top of your screen when you scroll. You will notice that as you scroll down your page, your menu bar remains fixed to the top of the screen and shrinks to provide more readable space on the screen. All of this is customizable from within the Fixed Navigation panel. You can adjust the height of the menu if you think it shrinks too small, and you can adjust the colors of the menu and the menu links independently from the menu’s non-fixed state.

Nederlands

De vaste navigatiebalk verwijst naar de navigatiebalk terwijl deze aan de bovenkant van het scherm wordt bevestigd wanneer u scrolt. U zult merken dat als u naar beneden scrollt op uw pagina, uw menubalk blijft vast aan de bovenkant van het scherm en krimpt om meer leesbare ruimte op het scherm te bieden. Dit alles is aanpasbaar vanuit het deelvenster Vaste navigatie. U de hoogte van het menu aanpassen als u denkt dat het te klein krimpt en u de kleuren van het menu en de menukoppelingen onafhankelijk van de niet-vaste status van het menu aanpassen.

14.16 Header Elements / Koptekstelementen

English

Header elements are various optional things that appear in your navigation bar, each of which can be toggled on and off here, such as your social follow icons, the search icon, phone number and email address.

Nederlands

Koptekstelementen zijn verschillende optionele dingen die in uw navigatiebalk worden weergegeven, die elk hier kunnen worden in- en uitgeschakeld, zoals uw pictogrammen voor sociale volg, het zoekpictogram, telefoonnummer en e-mailadres.

14.17 Jem Layout & Typography Customizer Settings / Jem Layout & Typography Customizer Instellingen

English

You can customize just about everything when it comes to layout & typography.

Nederlands

Je zo wat alles aanpassen als het gaat om layout & typography.

 

14.18 Adjusting Your Website’s Layout And Typography / De lay-out en typografie van uw website aanpassen

English

To begin customizing your website’s Layout & Typography, you must first enter the Theme Customizer by clicking on the Jem > Theme Customizer link within your WordPress Dashboard. This will launch the customizer. Next look for the “General Settings” panel. Click the panel to open up the relevant settings and begin customizing. Within the General Settings panel you will notice three sections: Layout Settings, Typography and Background.

Nederlands

Als je wilt beginnen met het aanpassen van de Layout & Typography van je website, moet je eerst het Thema Customizer invoeren door op de link Jem> Theme Customizer in je WordPress Dashboard te klikken. Dit zal de customizer lanceren. Kijk vervolgens naar het paneel ‘Algemene instellingen’. Klik op het deelvenster om de relevante instellingen te openen en te beginnen met aanpassen. In het deelvenster Algemene instellingen ziet u drie secties: Indelingsinstellingen, Typografie en Achtergrond.

 

14.19 Layout Settings / Indelingsinstellingen

English

The layouts panel is where you can adjust various sizing and spacing options for your website. Here you can increase or reduce spacing between columns, rows and sections, and adjust the size of your sidebar. You can also enable “Boxed Layout” mode from within this panel.

Nederlands

In het deelvenster Lay-outs u verschillende indelings- en spatiëringsopties voor uw website aanpassen. Hier u de afstand tussen kolommen, rijen en secties vergroten of verkleinen en de grootte van uw zijbalk aanpassen. U de modus ‘Indeling in boxed’ ook inschakelen vanuit dit deelvenster.

 

14.20 ENABLE BOXED LAYOUT / BOXED LAYOUT INSCHAKELEN

English

Here you can change your site into a box layout which frames the content of your site and exposes a background that can be customized.

Nederlands

Hier u uw site wijzigen in een box-indeling die de inhoud van uw site omkadert en een achtergrond blootlegt die kan worden aangepast.

14.21 WEBSITE CONTENT WIDTH / BREEDTE WEBSITE-INHOUD

English

This is where you can set the max width of your content section. Since your content is on a responsive layout, it will adjust to smaller sizes but will not expand any wider than the max width set here.

The default is set to 1080px. This is a good width for most standard laptops and desktops.

Nederlands

Hier u de maximale breedte van uw inhoudssectie instellen. Aangezien uw inhoud zich op een responsieve lay-out bevindt, wordt deze aangepast aan kleinere formaten, maar wordt deze niet breder uitgebreid dan de max-breedte die hier is ingesteld.

De standaardinstelling is ingesteld op 1080px. Dit is een goede breedte voor de meeste standaard laptops en desktops.

14.22 WEBSITE GUTTER WIDTH / WEBSITE GOOTBREEDTE

English

Gutter width corresponds to the amount of horizontal space (margin) between the columns in each row.

Optional values for gutter width range from 1 to 4.

1 represents zero margin between columns.

2 represents a 3% right margin between columns.

3 represents a 5.5% right margin between columns.

4 represents a 8% right margin between columns.

Nederlands

Gootbreedte komt overeen met de hoeveelheid horizontale ruimte (marge) tussen de kolommen in elke rij.

Optionele waarden voor gootbreedte variëren van 1 tot 4.

1 vertegenwoordigt nulmarge tussen kolommen.

2 vertegenwoordigt een 3% juiste marge tussen kolommen.

3 vertegenwoordigt een 5,5% juiste marge tussen kolommen.

4 vertegenwoordigt een 8% juiste marge tussen kolommen.

14.23 USE CUSTOM SIDEBAR WIDTH / AANGEPASTE ZIJBALKBREEDTE GEBRUIKEN

English

This sets the default sidebar width for your theme. This applies to all pages on your theme that have a sidebar and are not built using the Jem Builder.

Nederlands

Hiermee wordt de standaardbreedte van de zijbalk voor uw thema ingesteld. Dit geldt voor alle pagina’s op uw thema die een zijbalk hebben en niet zijn gebouwd met behulp van de Jem Builder.

14.24 SECTION AND ROW HEIGHT / SECTIE EN RIJHOOGTE

English

These options adjust the amount of vertical spacing (top and bottom padding) for each section and row.

Nederlands

Met deze opties wordt de hoeveelheid verticale afstand (boven- en ondervulling) voor elke sectie en rij aangepast.

14.25 THEME ACCENT COLOR / THEMAACCENTKLEUR

English

Before you start changing the colors for your other elements, you should change this first. Once you change it, save & publish your settings and refresh your page. Now the updated Theme Accent Color should have populated other elements automatically.

Nederlands

Voordat u begint met het wijzigen van de kleuren voor uw andere elementen, moet u dit eerst wijzigen. Zodra je deze wijzigt, sla & publiceer je instellingen en vernieuw je je pagina. Nu moet de bijgewerkte themaaccentkleur andere elementen automatisch hebben ingevuld.

14.26 Typography / Typografie

English

The typography panel is where you can adjust the default appearance of the text across your entire website. You can adjust the size of your body font and header fonts, which will be reflected across all areas of the site proportionally. You can adjust their colors as well as line height, letter spacing and font styles. Finally, you can also choose between dozens of fonts to be applied to each.

Nederlands

In het typografiepaneel u de standaardweergave van de tekst op uw hele website aanpassen. U de grootte van uw lettertype en koptekstlettertypen aanpassen, die proportioneel worden weergegeven in alle gebieden van de site. U hun kleuren aanpassen, evenals lijnhoogte, letterafstand en lettertypestijlen. Ten slotte u ook kiezen uit tientallen lettertypen die op elk lettertype moeten worden toegepast.

 

14.27 BODY TEXT SIZE / HOOFDTEKSTGROOTTE

English

This changes the default body text for your theme. The default size is 14px.

Nederlands

Hiermee wordt de standaardtekst voor uw thema gewijzigd. De standaardgrootte is 14px.

14.28 BODY LINE HEIGHT / HOOGTE VAN DE CARROSSERIELIJN

English

The line height of each individual line of text.

Nederlands

De lijnhoogte van elke afzonderlijke tekstregel.

14.29 HEADER TEXT SIZE / TEKSTGROOTTE VOOR KOPTEKST

English

Jem allows you to set your default Header text size here. This effects elements of Jem like the Fullwidth Header Module titles.

Nederlands

Met Jem u hier de standaardtekstgrootte van de koptekst instellen. Dit geeft gevolgen voor elementen van Jem, zoals de titels van de Fullwidth Header Module.

14.30 HEADER LETTER SPACING / KOPTEKSTLETTERAFSTAND

English

Letter spacing adjusts the horizontal space between letters. The Header Letter Spacing value affects all of the header levels (h1, h2, h3, h4, h5, h6), blockquotes, and slide titles.

Nederlands

Letterafstand past de horizontale ruimte tussen letters aan. De waarde Van de afstand tussen de afstand van de koptekstafstand is van invloed op alle koptekstniveaus (h1, h2, h3, h4, h5, h6), blokquotes en diatitels.

14.31 HEADER LINE HEIGHT / HOOGTE VAN DE KOPTEKSTREGEL

English

Just like for the letter spacing value, the header line height value affects all of the header levels (h1, h2, h3, h4, h5, h6), blockquotes, and slide titles. Because of the larger font size, 1em is the default settings.

Nederlands

Net als bij de waarde van de letterafstand is de hoogtewaarde van de koptekstregel van invloed op alle koptekstniveaus (h1, h2, h3, h4, h5, h6), blokquotes en diatitels. Vanwege de grotere tekengrootte is 1em de standaardinstellingen.

14.32 HEADER FONT STYLE / HOOFDTEKSTSTIJL

English

Use these options to change the font style of your headers.

Nederlands

Gebruik deze opties om de lettertypestijl van uw kopteksten te wijzigen.

14.33 HEADER AND BODY FONT / HOOFDTEKST EN HOOFDLETTERTYPE

English

The default font in Jem is Open Sans , but the Jem Theme Customizer has almost a hundred fonts to choose from! Take advantage of these built-in fonts and test which ones work best for your theme.

Nederlands

Het standaardlettertype in Jem is Open Sans, maar de Jem Theme Customizer heeft bijna honderd lettertypen om uit te kiezen! Profiteer van deze ingebouwde lettertypen en test welke het beste werken voor uw thema.

14.34 BODY LINK COLOR / KLEUR VAN BODYLINK

English

The body link color is inherited by your theme accent color. But you can always change it here.

Nederlands

De kleur van de lichaamskoppeling wordt overgenomen door uw themaaccentkleur. Maar je het hier altijd veranderen.

14.35 BODY TEXT COLOR / TEKSTKLEUR VOOR HOOFDTEKST

English

Here you can change the color of your body text.

Nederlands

Hier u de kleur van uw lichaamstekst wijzigen.

14.36 HEADER TEXT COLOR / TEKSTKLEUR VOOR KOPTEKST

English

Here you can change the color of your headers.

Nederlands

Hier u de kleur van uw kopteksten wijzigen.

14.37 Background / Achtergrond

English

The background panel allows you to adjust the background color of your theme, as well as upload a custom background image and adjust its positioning on the page. Background images and colors work great when paired with the Boxed Layout setting in the Layouts panel mentioned earlier.

Nederlands

Met het achtergrondpaneel u de achtergrondkleur van uw thema aanpassen, een aangepaste achtergrondafbeelding uploaden en de positionering op de pagina aanpassen. Achtergrondafbeeldingen en -kleuren werken geweldig in combinatie met de instelling Boxed Layout in het eerder genoemde deelvenster Indelingen.

15. Adjusting Jem Button Styles In The Theme Customizer / Jem-knopstijlen aanpassen In thema-aan-uitpas

15.1 Theme Customizer / Thema-aan-uitpas

English

Change the look and feel of your buttons to give your site a unique look.

Nederlands

Verander de look en feel van uw knoppen om uw site een unieke look te geven.

 

15.2 Jem’s Buttons Are Infinitely Customizable / Jem's knoppen zijn oneindig aanpasbaar

English

We have decked out the Theme Customizer with every button customization option you could ever need. Using these customizer controls, you can create truly unique and stunning buttons for your website. To begin customizing your website’s buttons, you must first enter the Theme Customizer by clicking the Jem > Theme Customizer link within your WordPress Dashboard. Next click the “Buttons” panel to reveal the button settings. The button settings are separated into two sections: Buttons Styles and Button Hover Styles.

Nederlands

We hebben uitgedost het thema Customizer met elke knop aanpassing optie die je ooit nodig zou kunnen hebben. Met behulp van deze customizer besturingselementen u echt unieke en verbluffende knoppen voor uw website maken. Als u wilt beginnen met het aanpassen van de knoppen van uw website, moet u eerst de thema-aan-werkaanpassen invoeren door op de koppeling Jem> Thema aanpassen in uw WordPress-dashboard te klikken. Klik vervolgens op het paneel ‘Knoppen’ om de knopinstellingen te onthullen. De knopinstellingen zijn onderverdeeld in twee secties: Knoppenstijlen en knopaanwijzerstijlen.

 

15.3 Button Style / Knopstijl

English

Here you can adjust the general appearance of your buttons using the various customizer controls. You can change the color of your button text & background, adjust the button font size and style, and even create rounded buttons using the border-radius slider. In addition, you can change the default font and icon used within the buttons.

Nederlands

Hier u het algemene uiterlijk van uw knoppen aanpassen met behulp van de verschillende aanstelregelaars. Je de kleur van je knoptekst & achtergrond wijzigen, de tekengrootte en stijl van de knop aanpassen en zelfs afgeronde knoppen maken met de schuifregelaar randstraal. Bovendien u het standaardlettertype en pictogram wijzigen dat binnen de knoppen wordt gebruikt.

15.4 Button Hover Style / Knopaanwijzerstijl

English

You can adjust the button’s hover style as well. When you make a hover style different from the normal button style, the effect will be transitioned during hover, creating a pleasing animation. This animation is triggered when the visitors hovers over the button with their mouse.

Nederlands

U de hoverstijl van de knop ook aanpassen. Wanneer u een zwevende stijl anders maakt dan de normale knopstijl, wordt het effect tijdens de zweeftijd overgezet, waardoor een aangename animatie wordt gemaakt. Deze animatie wordt geactiveerd wanneer de bezoekers met hun muis over de knop zweven.

15.5 Getting Started With The Jem Builder / Aan de slag met de Jem Builder

English

Jem is best used in visual mode, allowing you to build your page on the front-end of your website.

Nederlands

Jem wordt het best gebruikt in de visuele modus, zodat u uw pagina op de voorkant van uw website bouwen.

 

15.6 What Is The Visual Builder? / Wat is de Visual Builder?

English

The Jem Builder comes in two forms: The standard “Back-end Builder” and the front-end “Visual Builder.” Both interfaces allow you to build exactly the same types of websites with the same content elements and design settings. The only difference is the interface. The Back-end Builder lives inside of the WordPress Dashboard and it can be accessed along with all of the other standard WordPress settings. It sits inside the WordPress UI and replaces the standard WordPress post editor. It’s great for making quick changes while you are inside the dashboard, but it’s also confined by the dashboard and is rendered as a block-based representation of your website. This tutorial will be focusing only on the visual builder.

The all new Visual Builder, on the other hand, allows you to build your pages on the front-end of your website! It’s an amazing experience and allows for much faster design. When you add content or adjust design settings inside the visual builder, your changes appear instantly. You can click onto the page and just start typing. You can highlight text and adjust its font and style. You can add new content, build your page and watch everything happen right before your eyes.

Nederlands

De Jem Builder komt in twee vormen: de standaard \”Back-end Builder\” en de front-end \”Visual Builder.\” Met beide interfaces u exact dezelfde soorten websites bouwen met dezelfde inhoudselementen en ontwerpinstellingen. Het enige verschil is de interface. De Back-end Builder leeft binnen in het WordPress Dashboard en kan worden benaderd samen met alle andere standaard WordPress-instellingen. Het zit in de WordPress UI en vervangt de standaard WordPress post editor. Het is geweldig voor het maken van snelle wijzigingen terwijl u zich in het dashboard bevindt, maar het is ook beperkt door het dashboard en wordt weergegeven als een op blokken gebaseerde weergave van uw website. Deze tutorial zal zich alleen richten op de visuele bouwer.

De geheel nieuwe Visual Builder, aan de andere kant, u uw pagina’s te bouwen op de front-end van uw website! Het is een geweldige ervaring en zorgt voor een veel sneller ontwerp. Wanneer u inhoud toevoegt of ontwerpinstellingen in de visuele bouwer aanpast, worden de wijzigingen direct weergegeven. U op de pagina klikken en gewoon beginnen met typen. U tekst markeren en het lettertype en de stijl aanpassen. U nieuwe inhoud toevoegen, uw pagina bouwen en alles zien gebeuren vlak voor uw ogen.

 

15.7 Enabling The Visual Builder / De Visual Builder inschakelen

English

While you are logged in to your WordPress dashboard, you can navigate to any page on the front-end of your website and click the “Enable Visual Builder” button in the WordPress admin bar to launch the visual builder.

If you are editing your page on the back-end, you can switch to the visual builder by clicking the “Enable Visual Builder” button that sits at the top of the back-end Jem Builder interface (note, you must first enable the Jem Builder before the visual builder button will appear).

Nederlands

Terwijl u bent aangemeld bij uw WordPress-dashboard, u naar elke pagina op de voorkant van uw website navigeren en op de knop Visuele bouwer inschakelen in de WordPress-beheerbalk klikken om de visuele bouwer te starten.

Als u uw pagina op de back-end bewerkt, u overschakelen naar de visual builder door te klikken op de knop ‘Visual Builder inschakelen’ die boven aan de back-end Jem Builder-interface staat (let op, u moet eerst de Jem Builder inschakelen voordat de knop Visual Builder wordt weergegeven).

 

 

15.8 The Visual Builder Basics / De basisprincipes van Visual Builder

English

Jem’s power lies in the Visual Builder, a drag and drop page builder that allows you to build just about any type of website by combining and arranging content elements.

The builder uses three main building blocks: Sections, Rows and Modules. Using these in unison allows you to create a countless array of page layouts. Sections are the largest building blocks, and they house groups of rows. Rows sit inside of sections and are used to house modules. Modules are placed inside of rows. This is the structure of every Jem website.

Nederlands

Jem’s kracht ligt in de Visual Builder, een drag and drop page builder waarmee je zowat elk type website bouwen door contentelementen te combineren en te rangschikken.

De bouwer maakt gebruik van drie belangrijke bouwstenen: secties, rijen en modules. Met behulp van deze in unison u een talloze reeks van pagina-indelingen te maken. Secties zijn de grootste bouwstenen, en ze huis groepen rijen. Rijen zitten binnen in secties en worden gebruikt om modules te huisvesten. Modules worden in rijen geplaatst. Dit is de structuur van elke Jem website.

15.9 Sections / Secties

English

The most basic and largest building blocks used in designing layouts with Jem are sections. These are used to create large groups of content, and they are the first thing you add to your page. There are three types of sections: Regular, Specialty and Full Width. Regular sections are made up of rows of columns while Full Width Sections are made up of full width modules that expand the entire width of the screen. Specialty sections allow for more advanced sidebar layouts.

Nederlands

De meest elementaire en grootste bouwstenen die worden gebruikt bij het ontwerpen van lay-outs met Jem zijn secties. Deze worden gebruikt om grote groepen inhoud te maken, en ze zijn het eerste wat je toevoegt aan je pagina. Er zijn drie soorten secties: Regular, Specialty en Full Width. Regelmatige secties bestaan uit rijen kolommen, terwijl secties over de volledige breedte bestaan uit modules met volledige breedte die de volledige breedte van het scherm uitbreiden. Speciale secties zorgen voor meer geavanceerde sidebar lay-outs.

15.10 Rows / Rijen

English

Rows sit inside of sections and you can place any number of rows inside a section. There are many different column types to choose from. Once you define a column structure for your row, you can then place modules into a desired column. There is no limit to the number of modules you can place within a column.

Nederlands

Rijen zitten binnen in secties en u een willekeurig aantal rijen in een sectie plaatsen. Er zijn veel verschillende kolomtypen om uit te kiezen. Zodra u een kolomstructuur voor uw rij hebt gedefinieerd, u modules in een gewenste kolom plaatsen. Er is geen limiet aan het aantal modules dat u in een kolom plaatsen.

15.11 Modules

English

Modules are the content elements that make up your website. Every module that Jem has can fit into any column width and they are all fully responsive.

Nederlands

Modules zijn de inhoudselementen die deel uitmaken van uw website. Elke module die Jem heeft past in elke kolombreedte en ze zijn allemaal volledig responsief.

15.12 Building Your First Page / Uw eerste pagina bouwen

English

The three basic building blocks (Sections, Rows and Modules) are used to build your page.

Nederlands

De drie basisbouwstenen (secties, rijen en modules) worden gebruikt om uw pagina te bouwen.

 

15.13 Adding Your First Section / Uw eerste sectie toevoegen

English

Before you can add anything to your page, you will first need to add a section. Sections can be added by clicking the blue (+) button. When you hover over a section that already exists on the page, a blue (+) button will appear below it. When clicked, a new section will be added below the section you are currently hovered over.

If you are starting a brand new page, then your first section will be added automatically.

Nederlands

Voordat u iets aan uw pagina toevoegen, moet u eerst een sectie toevoegen. Secties kunnen worden toegevoegd door op de blauwe (+) knop te klikken. Wanneer u de plaats inhoudt van een sectie die al op de pagina staat, verschijnt er een blauwe (+) knop onder. Wanneer er op wordt geklikt, wordt er een nieuwe sectie toegevoegd onder de sectie waar u momenteel overheen zweeft.

Als u een gloednieuwe pagina start, wordt uw eerste sectie automatisch toegevoegd.

15.14 Adding Your First Row / Uw eerste rij toevoegen

English

After you have added your first section you can start adding rows of columns inside of it. A section can house any number of rows, and you can mix and match rows of varying column types to create a variety of layouts.

To add a row, click the green (+) button inside of any empty section, or click the green (+) button that appears when hovering over any current row to add a new row below it. Once you have clicked the green (+) button you will be greeted with a list of column types. Choose your desired column and then you are ready to add your first module.

Nederlands

Nadat u uw eerste sectie hebt toegevoegd, u beginnen met het toevoegen van rijen kolommen erin. Een sectie kan een willekeurig aantal rijen huisvesten en u rijen van verschillende kolomtypen mixen en matchen om een verscheidenheid aan indelingen te maken.

Als u een rij wilt toevoegen, klikt u op de groene (+) knop in een lege sectie of klikt u op de groene (+) knop die wordt weergegeven wanneer u over een huidige rij zweeft om een nieuwe rij eronder toe te voegen. Zodra u op de groene (+) knop hebt geklikt, wordt u begroet met een lijst met kolomtypen. Kies de gewenste kolom en dan bent u klaar om uw eerste module toe te voegen.

15.15 Adding Your First Module / Uw eerste module toevoegen

English

Modules can be added inside of rows, and each row can house any number of modules. Modules are the content elements of your page, and Jem comes with over 40 different elements that you can use to build with. You can use basic modules such as Text, Images and Buttons, or more advanced modules like Sliders, Portfolio Galleries and eCommerce Shops. 

To add a module, click the gray (+) button that exists inside of any empty column or click the gray (+) button that exists when hovering over a module on the page to add a new Module below it. Once you have clicked the button, you will be greeted by a list of modules. Pick your desired module and it will be added to your page and the settings panel for the module will appear. Using this settings panel, you can begin configuring your module.

Nederlands

Modules kunnen worden toegevoegd binnen rijen, en elke rij kan een willekeurig aantal modules huisvesten. Modules zijn de inhoudselementen van uw pagina en Jem wordt geleverd met meer dan 40 verschillende elementen waarmee u bouwen. U basismodules zoals tekst, afbeeldingen en knoppen of meer geavanceerde modules zoals schuifregelaars, portfoliogalerijen en e-commercewinkels gebruiken. 

Als u een module wilt toevoegen, klikt u op de grijze knop (+) die in een lege kolom bestaat of klikt u op de grijze (+) knop die bestaat wanneer u over een module op de pagina zweeft om er een nieuwe module onder toe te voegen. Zodra u op de knop hebt geklikt, wordt u begroet door een lijst met modules. Kies de gewenste module en deze wordt toegevoegd aan uw pagina en het instellingenpaneel voor de module wordt weergegeven. Met dit instellingenpaneel u beginnen met het configureren van uw module.

15.16 Configuring And Customizing Sections, Rows And Module / Secties, rijen en module configureren en aanpassen

English

Each section, row and module can be customized in various ways. You can access an element’s settings panel by clicking the gear icon that exists when hovering over any element on the page.

This will launch the settings panel for the specified element. Each settings panel is broken up into three tabs: Content, Design, and Advanced. Each tab is designed to make accessing and adjusting Jem’s large variety of settings quick and easy. The Content tab of course is where you can add content such as images, video, links, and admin labels. The Design tab is where we’ve place all of the built-in design settings for each element. Depending on what you’re editing you can control a wide variety of design settings with a click; including: typography, spacing (padding/margin), button styles, and more. Finally, if you want even more control you can head over to the Advanced tab where you can apply custom CSS, adjust visibility based on device, and (depending on which element you’re editing) do even more fine tuning.

Nederlands

Elke sectie, rij en module kan op verschillende manieren worden aangepast. U het instellingenpaneel van een element openen door op het tandwielpictogram te klikken dat bestaat wanneer u over een element op de pagina zweeft.

Hiermee wordt het instellingenpaneel voor het opgegeven element gestart. Elk instellingenpaneel is opgesplitst in drie tabbladen: Inhoud, Ontwerp en Geavanceerd. Elk tabblad is ontworpen om de toegang tot en het aanpassen van de grote verscheidenheid aan instellingen van de Jem snel en eenvoudig te maken. Op het tabblad Inhoud u natuurlijk inhoud toevoegen, zoals afbeeldingen, video’s, koppelingen en beheerderslabels. Op het tabblad Ontwerp hebben we alle ingebouwde ontwerpinstellingen voor elk element plaatsen. Afhankelijk van wat u bewerkt, u met een klik een breed scala aan ontwerpinstellingen bedienen. waaronder: typografie, afstand (opvulling\/marge), knopstijlen en meer. Tot slot, als je nog meer controle wilt, kun je naar het tabblad Geavanceerd gaan, waar je aangepaste CSS toepassen, de zichtbaarheid aanpassen op basis van het apparaat en (afhankelijk van welk element je bewerkt) nog meer finetuning doen.

15.17 Saving Your Page And Accessing Page Settings / Uw pagina opslaan en pagina-instellingen openen

English

To access general page settings, click the purple dock icon at the bottom of your screen. This will expand the settings bar and provide you with various options. You can open up your page settings by clicking the gear icon. Here you can adjust things like page background color and text color. You will also find the Save and Publish buttons as well as responsive preview toggles.

Nederlands

Als u toegang wilt krijgen tot algemene pagina-instellingen, klikt u op het paarse dockpictogram onder aan het scherm. Dit zal de instellingenbalk uit te breiden en u te voorzien van verschillende opties. U uw pagina-instellingen openen door op het tandwielpictogram te klikken. Hier u zaken als pagina-achtergrondkleur en tekstkleur aanpassen. U vindt er ook de knoppen Opslaan en publiceren en responsieve voorvertoningswissels.

15.18 Jump-start Your Design With Pre-made Layouts / Start uw ontwerp met vooraf gemaakte lay-outs

English

A great way to jump-start your new page is to start things off with a pre-made layout. We have integrated already pages in your site ships that cover a variety of common page types, such as “About Us,” “Contact,” “Blog,” “Portfolio,” etc. You can duplicate these pages and adapt as wanted.

Nederlands

Een geweldige manier om je nieuwe pagina een vliegende start te geven, is door dingen te beginnen met een vooraf gemaakte lay-out. We hebben al pagina’s in uw siteschepen geïntegreerd die verschillende veelvoorkomende paginatypen bestrijken, zoals ‘Over ons’, ‘Contact’, ‘Blog’, ‘Portfolio’, enz. U deze pagina’s dupliceren en aanpassen zoals gewenst.

Please chat with us, if you have any question.

If you fail to manage to connect your payment or shipping method plugin, add cron-job, google calendar connection please order your requested services in our shop.

If you want further personalisation of your site, please contact us for a quote.

cool

Indien je vragen hebt, gelieve met ons te chatten.

Indien je uw betalings- of verzendingsmethode plugin niet geïnstalleerd krijgt, een cron-job toe te voegen, jouw google calendar niet kan linken, gelieve de gewenste diensten aan te kopen in onze shop.

Indien u uw site verder wil personaliseren, gelieve ons te contacteren zodat we een offerte kunnen maken.