Facebook

v.4

Gift Voucher

 

Handleiding – Manual

1. Plugin Pages/Plug-inpagina’s

1.1 Gift Cards Pro

English

Go to your dashboard to change the settings of the gift voucher module. Click on “Settings”

  Nederlands

  Ga naar je dashboard om de instellingen van de cadeaubon module te wijzigen. Klik op “Instellingen”

    

   1.2 Create Plugin’s Default Pages / De standaardpagina's van de plug-in maken

   English

   To create plugin’s default pages, click on the button shown in the screenshot. These pages can be viewed In ‘Pages’ in the dashboard menu:

   • Gift item page
   • Gift voucher page
   • Gift item pdf preview
   • Voucher pdf preview
   • Voucher payment successful
   • Voucher payment cancel

    Nederlands

    Als u de standaardpagina’s van de plug-in wilt maken, klikt u op de knop in de schermafbeelding. Deze pagina’s kunnen worden bekeken in ‘Pagina’s’ in het dashboardmenu:

    • Gift item page
    • Gift voucher page
    • Gift item pdf preview
    • Voucher pdf preview
    • Voucher payment successful
    • Voucher payment cancel

    1.3 Plugin Settings / Instellingen voor plug-ins

    English

    You can change 3 tabs:

    • General settings
    • Payment settings
    • Email settings

     Nederlands

     Je kan 3 tabs wijzigen:

     • General settings
     • Payment settings
     • Email settings

     1.4 General settings / Algemene instellingen

     English

     • WooCommerce – Enable this option for WooCommerce (this is the webshop platform of your online shop). If enabled, then customers can redeem their vouchers on WooCommerce checkout.
     • Can customers choose voucher styles – If enabled, then customers can choose the voucher styles from the below-given voucher styles.
     • Voucher style – Choose the voucher-style from available three styles. For viewing the three styles click on the demo slide links.
     • Company Name/ Currency code/ Currency symbol/ Currency position – Enter the company’s name along with currency details accepted by the company
     • Voucher background colour and Voucher text colour – Choose a colour of your choice from the colour palette. These colours will be applied to voucher booking forms.
     • Template column – Set the number of templates you want your customers to see in a single row
     • Minimum voucher value – Assign a minimum price value that must be used by the buyer/recipient
     • Maximum voucher value – Assign maximum price value to the voucher
     • Add expiry in voucher – enable to add expiry date on the voucher
     • Voucher expiry date/type – You can allot a fixed date or provide certain limitation of days for the voucher to be used within the allotted period before the expiry
     • Expiry date format – Select your custom expiry date format
     • Terms and condition checkbox text / Voucher Terms Note – Write your custom content for the frontend gift voucher form
     • Buying for – Give customer option to buy for someelse or yourself or both
     • Hide price from voucher – Hide/show price from pdf vouchers
     • Post shipping – Enable this option if you wish to send the purchased vouchers to your buyers/recipients by post
     • Post shipping charges – Enter the shipping charges along with the name of the shipping delivery merchant in the same manner as given in the sample
     • Voucher preview Button – If enabled then a preview button will show in the voucher booking forms
     • Change PDF Save Option – This you can enable if pdf is not creating correctly or giving error. (This option works for some hostings because of PHP configuration)
     • Add your custom demo image – This image will be used if no specific image is selected for the voucher template
     • Add your custom loader URL – You can upload the URL of page loader of your choice
     • Successful page message – Type the text that to be shown to the buyers after they make a successful payment
     • Order cancellation message – Type the text that will be shown to buyers when they cancel their orders

     Website/email – Contact of the company to be printed on the pdf footer of the voucher purchased

     Nederlands

     • WooCommerce – Schakel deze optie in voor WooCommerce (dit is het webshopplatform van uw online shop). Als dit is ingeschakeld, kunnen klanten hun vouchers inwisselen via WooCommerce-kassa.
     • Kunnen klanten voucherstijlen kiezen – Als dit is ingeschakeld, kunnen klanten de voucherstijlen kiezen uit de onderstaande voucherstijlen.
     • Voucher stijl – Kies de voucher-stijl uit de beschikbare drie stijlen. Voor het bekijken van de drie stijlen klik op de demo dia links.
     • Bedrijfsnaam\/ Valutacode\/ Valutasymbool\/ Valutapositie – Voer de naam van het bedrijf in, samen met valutagegevens die door het bedrijf zijn geaccepteerd
     • Voucher achtergrondkleur en Voucher tekstkleur – Kies een kleur naar keuze uit het kleurenpalet. Deze kleuren worden toegepast op voucherboekingsformulieren.
     • Kolom sjabloon – Het aantal sjablonen instellen dat uw klanten in één rij moeten zien
     • Minimumvoucherwaarde – Wijs een minimumprijstoe die moet worden gebruikt door de koper\/ontvanger
     • Maximale waarde voucher – Maximaal prijswaarde toewijzen aan de voucher
     • Het verlopen toevoegen aan de voucher – schakel de vervaldatum toe aan de voucher
     • Houdbaarheidsdatum\/type voucher – U een vaste datum afwijzen of een bepaalde beperking van de dagen bieden voor het gebruik van de voucher binnen de toegewezen periode vóór het verstrijken van de geldigheidsduur
     • Opmaak datum vervaldatum : selecteer de aangepaste opmaak datum voor het verlopen
     • Voorwaarden checkbox tekst \/ Voucher Voorwaarden Opmerking – Schrijf uw aangepaste inhoud voor de frontend cadeaubon formulier
     • Kopen voor – Geef de klant optie om te kopen voor someelse of uzelf of beide
     • Verberg de prijs van voucher – Hide\/show prijs uit pdf-vouchers
     • Verzending na verzending – Schakel deze optie in als u de gekochte vouchers per post naar uw kopers\/ontvangers wilt verzenden
     • Verzendkosten na verzending – Voer de verzendkosten samen met de naam van de verzender op dezelfde manier als in de steekproef
     • Knop Vouchervoorbeeld – Als deze is ingeschakeld, wordt een voorbeeldknop weergegeven in de boekingsformulieren voor vouchers
     • PDF-opslagoptie wijzigen : hiermee u inschakelen als pdf niet correct wordt gemaakt of fout geeft. (Deze optie werkt voor sommige hostings vanwege PHP-configuratie)
     • Uw aangepaste demoafbeelding toevoegen – Deze afbeelding wordt gebruikt als er geen specifieke afbeelding is geselecteerd voor de vouchersjabloon
     • URL van de aangepaste lader toevoegen – U de URL van de paginaloader naar keuze uploaden
     • Geslaagd paginabericht – Typ de tekst die aan de kopers moet worden weergegeven nadat ze een succesvolle betaling hebben gedaan
     • Annuleringsbericht voor bestelling – Typ de tekst die aan kopers wordt getoond wanneer ze hun bestellingen annuleren
     • Website\/e-mail – Contact van het bedrijf dat moet worden afgedrukt op de pdf-voettekst van de gekochte voucher.

     1.5 Payment settings / Betalingsinstellingen

     English

     • Paypal enable – If this payment method is enabled then it will be shown on the voucher booking form
     • Paypal email – Enter the reference email given in the company’s PayPal account
     • Paypal test mode – You can enable the sandbox option for test payments.
     • PayPal Client ID –
      • Log in to your PayPal account.
      • Click here to go to PayPal Developer Applications.
      • Click on the “Live” tab.
      • Scroll down to Rest API apps and click the “Create App” button.
      • Enter an App Name.
      • Click “Create App.”
      • Scroll down and copy click “Client ID“.
     • Stripe enable – If this payment method is enabled then it will be shown on the voucher booking form
     • Stripe publishable key – Collect the publishable API key 
     • Stripe secret key – Collect the secret API key 
     • Stripe Webhook Signing secret key –
     • Stripe checkout page – This page is automatically created for you when you enable stripe payment method.
     • Sofort enable – If this payment method is enabled then it will be shown on the voucher booking form
     • Sofort configuration key – Enter your existing configuration key. You can create a new configuration key only by creating a new gateway project in your account at sofort.com.
     • Selection per invoice – With this payment method the buyer doesn’t have to pay immediately. The buyer can transfer the amount directly to the bank.
     • Bank details – These details will be shown to the buyer only if selection per invoice option is chosen for placement of order. The details will subsequently appear on successful order placement

     Nederlands

     • Paypal inschakelen – Als deze betaalmethode is ingeschakeld dan zal worden weergegeven op de voucher boekingsformulier
     • Paypal e-mail – Voer de referentie-e-mail gegeven in paypal-account van het bedrijf
     • Paypal-testmodus – U de sandbox-optie inschakelen voor testbetalingen.
     • PayPal-client-id –
      • Meld u aan bij uw PayPal-account.
      • Klik hier om naar PayPal Developer Applications te gaan.
      • Klik op het tabblad ‘Live’.
      • Scroll omlaag naar Rest API-apps en klik op de knop App maken.
      • Voer een app-naam in.
      • Klik op ‘App maken’.
      • Scroll naar beneden en kopieer klik op ‘Client-id’.
     • Stripe enable – Als deze betaalmethode is ingeschakeld, wordt deze weergegeven op het boekingsformulier van de voucher
     • Stripe publishable key – Verzamel de publiceerbare API-sleutel
     • Streep geheime sleutel – Verzamel de geheime API-sleutel
     • Streep Webhook Ondertekening geheime sleutel –
     • Log in op je Stripe-account.
     • Klik hier om naar de Webhook pagina te gaan.
     • Klik op de knop Eindpunt toevoegen.
     • Kopieer de URL ‘Eindpunt’ van de pagina Instellingen en plak dear.
     • Selecteer checkout.session.completed in het veld ‘Gebeurtenissen verzenden’.
     • Klik op de knop Eindpunt toevoegen.
     • Scroll naar beneden en kopieer klik op ‘Klik om te onthullen’ onder Geheim ondertekenen.

     English

     • Stripe checkout page – This page is automatically created for you when you enable stripe payment method.
     • Sofort enable – If this payment method is enabled then it will be shown on the voucher booking form
     • Sofort configuration key – Enter your existing configuration key. You can create a new configuration key only by creating a new gateway project in your account at sofort.com.
     • Selection per invoice – With this payment method the buyer doesn’t have to pay immediately. The buyer can transfer the amount directly to the bank.
     • Bank details – These details will be shown to the buyer only if selection per invoice option is chosen for placement of order. The details will subsequently appear on successful order placement

     NEDERLANDS

     • Stripafhandelingspagina : deze pagina wordt automatisch voor u gemaakt wanneer u de betalingsmethode Stripe inschakelt.
     • Sofort inschakelen – Als deze betaalmethode is ingeschakeld, wordt deze weergegeven op het boekingsformulier van de voucher
     • Sofort-configuratiesleutel – Voer uw bestaande configuratiesleutel in. U alleen een nieuwe configuratiesleutel maken door een nieuw gatewayproject in uw account te maken op sofort.com.
     • Selectie per factuur – Met deze betaalmethode hoeft de koper niet meteen te betalen. De koper kan het bedrag rechtstreeks naar de bank overmaken.
     • Bankgegevens – Deze gegevens worden alleen aan de koper getoond als selectie per factuuroptie wordt gekozen voor plaatsing van de bestelling. De details worden vervolgens weergegeven op een succesvolle plaatsing van bestellingen

     1.6 Email settings / E-mailinstellingen

     English

     • Sender name/email – Enter the name and email address of the company
     • Send Customer Receipt – If enable, receipt will send to buyer.
     • Buyer email subject/email body- Enter the subject and body of the email to be sent to the buyer. (Sample is given)
     • Buyer email body for bank transfer-  You can view the sample is given for reference email body for payment per invoice
     • Recipient email subject/body- If the buyer wants to gift the voucher to another recipient, then enter text in this type box (Sample is given)
     • Admin email subject/body- Enter the text that admin will receive whenever a voucher is purchased (Sample is given)

     Nederlands

     • Afzendernaam/e-mail – Voer de naam en het e-mailadres van het bedrijf in
     • Klantontvangst verzenden – Als dit is ingeschakeld, wordt de ontvangst naar de koper verzonden.
     • Koper e-mail onderwerp / e-mail body- Voer het onderwerp en de hoofdtekst van de e-mail te worden verzonden naar de koper. (Monster wordt gegeven)
     • Koper e-mail lichaam voor bankoverschrijving- U het voorbeeld wordt gegeven voor referentie e-mail body voor betaling per factuur
     • Ontvanger e-mail onderwerp / body- Als de koper de voucher cadeau wil geven aan een andere ontvanger, voer dan tekst in dit tekstvak (Voorbeeld wordt gegeven)
     • Admin e-mail onderwerp / body- Voer de tekst in die administrator ontvangt wanneer er een voucher wordt gekocht (Voorbeeld wordt gegeven)

     1.7 Create Forms / Formulieren maken

     English

     • Voucher templates
     • Gift category
     • Gift items

     Nederlands

     • Vouchersjablonen
     • Cadeaucategorie
     • Cadeauartikelen

     1.8 Voucher templates / Vouchersjablonen

     English

     These templates are using to create custom priced gift voucher form as per the fest or occasion eg ‘birthday’, ‘ new year’ ‘Anniversary’ etc.

     Add new template – Name the template that you want to create. Select the images as per your choice for different styles (1,2,3). Select the template status whether you want to display it on the front end or not.

     Nederlands

     Deze sjablonen worden gebruikt om een aangepaste cadeaubon formulier te maken volgens het feest of gelegenheid bijvoorbeeld ‘verjaardag’, ‘ nieuwjaar’ ‘valentijn’ enz.

     Nieuwe sjabloon toevoegen : geef de naam van de sjabloon die u wilt maken. Selecteer de afbeeldingen volgens uw keuze voor verschillende stijlen (1,2,3). Selecteer de sjabloonstatus die u aan de voorkant wilt weergeven.

     1.9 Gift category / Cadeaucategorie

     English

     All the gift items will be chosen from these categories which will appear on the fixed priced gift item booking form.

     Add new category – Add new category like ‘massage’, ‘spa’ from the ‘Item categories’ tab. Insert a featured image and add a short description of it.

     Nederlands

     Alle cadeauartikelen worden gekozen uit deze rubrieken die worden weergegeven op het boekingsformulier voor een vast geprijsd cadeauobject.

     Nieuwe categorie toevoegen – Voeg nieuwe categorie toe zoals ‘massage’, ‘spa’ op het tabblad ‘Itemcategorieën’. Voeg een uitgelichte afbeelding toe en voeg er een korte beschrijving aan toe.

     1.10 Gift items / Cadeauartikelen

     English

     With this you can create new gift items under existing gift categories.

     Add new item – Create new gift items by adding description, item price, images( style 1,2,or 3). On the right-hand side select the category under which you want to place this gift item. For example gift items like ‘30min massage’, ‘60min massage’ etc can be placed under ‘massage’ category.

     Nederlands

     Hiermee kan u nieuwe cadeauartikelen maken onder bestaande cadeaucategorieën.

     Nieuw item toevoegen : maak nieuwe cadeauartikelen door beschrijving, objectprijs, afbeeldingen(stijl 1,2 of 3) toe te voegen. Selecteer aan de rechterkant de categorie waaronder u dit cadeau-item wilt plaatsen. Zo kunnen cadeauartikelen als ’30min massage’, ’60min massage’ etc onder ‘massage’ worden geplaatst.

     1.11 Display booking forms / Boekingsformulieren weergeven

     English

     Copy this shortcode and paste it where you want the gift voucher form to appear; [wpgv_giftvoucher]

     Copy this shortcode and paste it where you want the gift item/package form appears; [wpgv_giftitems]

     Nederlands

     Kopieer deze shortcode en plak deze waar u het cadeaubonformulier wilt weergeven; [wpgv_giftvoucher]

     Kopieer deze shortcode en plak deze waar u het cadeau-item/pakketformulier wilt weergeven. [wpgv_giftitems]

     1.12 Gift voucher orders / Cadeaubonbestellingen

     English

     It displays the list of all purchased orders along with the details such as receipt, voucher information, buyer information etc to the admin. Under this, there are two tabs: ‘Purchased voucher codes’ and ‘Purchased items’

     Also, this page allows you to view purchased/used voucher history that means you can check the payment status and redemption status of vouchers.

     Mark as used- Highlight this status by clicking on it if the voucher has been used

     Mark as paid- Highlight this status by clicking on it if the voucher amount is paid

     Nederlands

     Het toont de lijst van alle gekochte bestellingen, samen met de details zoals ontvangst, voucher informatie, koper informatie etc aan de admin. Onder deze, zijn er twee tabbladen: ‘Gekochte voucher codes’ en ‘Gekochte items’

     Op deze pagina kan u ook de geschiedenis van gekochte/gebruikte vouchers bekijken, wat betekent dat u de betalingsstatus en inwisselstatus van vouchers kan controleren.

     Markeren als gebruikt- Markeer deze status door erop te klikken als de voucher is gebruikt

     Markeren als betaald- Markeer deze status door erop te klikken als het voucherbedrag werd betaald

     1.13 Redeem vouchers / Vouchers inwisselen

     English

     • Via WooCommerce
     • Via In-person

     Nederlands

     • Via WooCommerce
     • Via Ontvangst ter Plaatse

     1.14 Via WooCommerce

     English

     If you had enabled the WooCommerce functionality from the plugin settings then you can redeem the voucher on WooCommerce checkout page. The status of payment and usage will be marked automatically.

     Note: If the voucher amount is not paid by the customer then the voucher is not redeemable. So if the vouchers are ordered using selection per invoice based method then initially all the purchased vouchers are marked as ‘Not paid’. Once the buyer makes the payment to the bank thereafter the admin can manually change the status of payment to ‘Paid’ by clicking on ‘Mark as paid’.

     • Checkout page–  Customers can apply their gift voucher on the checkout page
     • Order page- Customers can see applied vouchers codes in their orders.
     • Check balance– Customers can check their voucher balance from Check Voucher Balance tab in ‘My account’ page

     .

     Nederlands

     Als je de WooCommerce-functionaliteit had ingeschakeld via de plug-in-instellingen, kun je de voucher inwisselen op de WooCommerce-afrekenpagina. De status van betaling en gebruik wordt automatisch gemarkeerd.

     Opmerking: als het voucherbedrag niet door de klant is betaald, is de voucher niet inwisselbaar. Dus als de vouchers worden besteld met selectie per factuurmethode, worden aanvankelijk alle gekochte vouchers gemarkeerd als ‘Niet betaald’. Zodra de koper de betaling aan de bank heeft gedaan, kan de beheerder de betalingsstatus handmatig wijzigen in ‘Betaald’ door op ‘Markeren als betaald’ te klikken.

     • Afrekenpagina – Klanten kunnen hun cadeaubon toepassen op de afrekenpagina
     • Bestelpagina – Klanten kunnen de codes van de toegepaste vouchers in hun bestellingen zien.
     • Saldo controleren – Klanten kunnen hun tegoedbon controleren op het tabblad Tegoedbon controleren op de pagina ‘Mijn account’

     Note: Please update your permalinks after enable this option.

     NEDERLANDS

     Opmerking: Werk je permalinks bij nadat je deze optie hebt ingeschakeld.

     1.15 Via In-person / Via Ontvangst ter Plaatse

     English

     For in-person redemption, the admin has to verify the purchased voucher through the coupon code and then after receiving payment you have to manually change the status of usage and payment by clicking on ‘Mark as used’ or ‘Mark as paid’ respectively.

     Nederlands

     Voor de inwisseling ter plaatse (voorbeeld in uw zaak) moet de beheerder de gekochte voucher verifiëren via de couponcode en vervolgens moet u na ontvangst van de betaling handmatig de status van gebruik en betaling wijzigen door te klikken op respectievelijk ‘Markeren als gebruikt’ of ‘Markeren als betaald’.

     Please chat with us, if you have any question.

     If you fail to manage to connect your payment or shipping method plugin, add cron-job, google calendar connection please order your requested services in our shop.

     If you want further personalisation of your site, please contact us for a quote.

     cool

     Indien je vragen hebt, gelieve met ons te chatten.

     Indien je uw betalings- of verzendingsmethode plugin niet geïnstalleerd krijgt, een cron-job toe te voegen, jouw google calendar niet kan linken, gelieve de gewenste diensten aan te kopen in onze shop.

     Indien u uw site verder wil personaliseren, gelieve ons te contacteren zodat we een offerte kunnen maken.